Thank you for choosing PCKeeper and being our customer. Our team did their best to bring you the finest support and service.

Due to various internal reasons, we regret to announce, that we won't be able to continue distributing our product. For the same reasons, we will no longer develop future versions of our service. At the same time, all existing customers will have a functional and active subscription to our products. And will retain full products functionality and chat support.

If you have any questions you can reach us through the form at https://pckeeper.com/support.

Kind regards, PCKeeper team.

ANVÄNDARLICENSAVTAL

[Senast uppdaterad: 10/03/2017]

Detta Licensavtal för slutanvändare (nedan ”Avtal”) är ett juridiskt bindande avtal mellan dig (antingen en individ eller en juridisk person) och Kromtech, med huvudsäte på MDE’s Building, 1st Floor, Road Town, Tortola, British Virgin Islands P.O Box 3169 (nedan ”Kromtech”) gällande användningen av PCKeeper Live och PCKeeper Antivirus, tillsammans kallade ”PCKeeper-programvaran” eller ”PCKeeper-sviten” (nedan ”Produkten”).

Produkten (program i maskinläsbar form (objektkod) utgivet av företaget i enlighet med detta licensavtal) tillsammans med dokumentationen (manualer, användardokumentation och annat relaterat material som gäller produkten) och/eller annat material som distribueras med produkten (skivavbild, CD eller andra medier som innehåller sådant material) licensieras, inte säljs, till dig av företaget och företaget förbehåller sig alla rättigheter som inte uttryckligen getts till dig inom ramen för detta licensavtal. Företaget kommer under inga omständigheter att göra källkoden till produkten tillgänglig för dig. Produkten och den tillhörande dokumentationen benämns kollektivt ”produkten”.

Genom att hämta, installera, kopiera eller på annat sätt använda hela eller någon del av PCKeeper-programmet samtycker du till att följa villkoren för detta licensavtal. Använd inte PCKeeper-programmet om du inte godkänner detta licensavtal. Om du har köpt PCKeeper och inte samtycker till detta licensavtal kan inköpspriset återbetalas till dig under förutsättning att du a) inte har använt PCKeeper-programmet och b) om du har köpt din kopia på ett annat ställe än webbplatsen http://pckeeper.com omedelbart returnerar kopian av PCKeeper som du har köpt tillsammans med betalningsverifikationen till inköpsstället. Brott mot någon del av detta avtal leder till att ditt konto avslutas.

DEFINITIONER

  Med termen ”PCKeeper-sviten” avser Kromtech ett produktpaket som innefattar PCKeeper Antivirus och PCKeeper Live. Alla delar i ”PCKeeper-sviten” säljs separat. PCKeeper Antivirus och PCKeeper Live är två kompletterande programvaror som utför olika uppgifter rörande datorsäkerhet och -rengöring.

  - Problem. Med ordet ”problem” avser Kromtech möjliga säkerhets- och optimeringsluckor, föråldrade appar, brist på ledigt utrymme på hårddisken på grund av skräpfiler eller tillfälliga filer och andra förhållanden som enligt Kromtechs bedömning bör undersökas och åtgärdas.

  - Objekt. Med termen ”objekt” avser Kromtech en viss rengöring, optimering eller säkerhetsaspekt som kan påverka det övergripande tillståndet hos kundens datorsystem, och som enligt Kromtechs bedömning bör undersökas och åtgärdas.

1. Beviljande av licens

Kromtech kan efter eget gottfinnande bevilja dig en kostnadsfri utvärderingsversion eller en kommersiell licens. Såvida inte annat anges gäller villkoren för den kostnadsfria utvärderingsversionen som anges under (A) vid användning av PCKeeper om du inte har köpt eller på annat sätt lagligt förvärvat en kommersiell licens för PCKeeper. Villkoren för kommersiella licenser som anges under (B) gäller din användning av PCKeeper om du på ett lagligt sätt förvärvat en kommersiell licens för PCKeeper.

A. VILLKOR FÖR KOSTNADSFRI UTVÄRDERINGSVERSION

Kromtech kan bevilja dig en icke-exklusiv, icke-överförbar licens att använda PCKeeper i en kostnadsfri, funktionellt begränsad version enkom i utvärderingssyfte i enlighet med dessa villkor. Du samtycker till att inte överföra, tilldela, hyra ut, underlicensiera eller låna ut PCKeeper till någon annan person eller enhet utöver vad som uttryckligen anges häri samt till att alla försök att göra det på något annat sätt leder till att licensen blir ogiltig och annulleras. För att kunna fortsätta använda PCKeeper behöver du köpa en icke-exklusiv, icke-överförbar licens.

b. Villkor för kommersiella licenser

Kromtech beviljar dig en icke-exklusiv licens att använda PCKeeper endast i enlighet med dessa villkor. Du samtycker till att inte överföra, tilldela, hyra ut, underlicensiera eller låna ut PCKeeper till någon annan person eller enhet utöver vad som uttryckligen anges häri samt till att alla försök att göra det på något annat sätt leder till att licensen blir ogiltig och annulleras.

b1. Onlineaktivering

För att du ska kunna använda PCKeeper-programmet enligt villkoren för kommersiella licenser måste det aktiveras online. Kromtech kan efter eget gottfinnande besluta att justera de exakta tekniska villkor enligt vilka icke-aktiverade exemplar av PCKeeper upphör att fungera.

Du måste uppge personlig information under onlineaktiveringen. Du behöver en aktiv, fungerande internetanslutning när du ska aktivera din kopia av PCKeeper. Din licensierade användning av PCKeeper är bunden till den dator/de datorer du använde när du slutförde aktiveringen. Du kan behöva återaktivera din kopia av PCKeeper om du byter moderkort eller på annat sätt ändrar datorns maskinvarukonfiguration. Du kan behöva kontakta Kromtech för att slutföra återaktiveringen.

Denna licens ger dig rätt att aktivera och använda PCKeeper på antingen (a) en dator som används av flera personer eller (b) flera datorer, inom rimliga gränser, som används av en och samma person. Du kan överföra din licens från en dator till en annan via din kontosida (PCKeeper-konto) och endast använda PCKeeper på en dator åt gången. Kromtech kan efter eget gottfinnande definiera och justera var de nämnda rimliga gränserna går. Denna licens ger inte flera användare rätt att använda PCKeeper på flera datorer.

b2. Överföring

Rätten att överföra den aktiverade kopian av PCKeeper-programmet till en annan dator är personlig. Det kan hända att du behöver kontakta Kromtech om du vill överföra din aktiverade kopia av PCKeeper-programmet till en annan dator. Du får endast överföra dina PCKeeper-licensrättigheter en gång, och då permanent, till en annan privatperson eller juridisk person under förutsättning att du överför hela PCKeeper, inte själv behåller en kopia av PCKeeper eller någon del därav och att den mottagande parten läser, samtycker till och godkänner villkoren i detta licensavtal. Om du har aktiverat din licens före överföringen kan du behöva kontakta Kromtech för att slutföra överföringen.

b3. Personlig information

Kromtech kan göra detta licensavtal ogiltigt om det visar sig att den personliga informationen du har uppgett under onlineaktiveringen är oriktig, felaktig eller gammal. Du ansvarar själv för att informera Kromtech om eventuella ändringar i din personliga information. Du kan göra detta genom att kontakta Kromtech via avsnittet ”Support” på webbplatsen http://pckeeper.com, telefon, e-post eller den inbyggda livechatten i PCKeeper. Kromtech kan kräva att du verifierar ändringar i den personliga informationen.

Kromtech kan använda din personliga information till att validera dina personliga licensrättigheter, bevisa för återförsäljaren där du köpte din PCKeeper-licens att du köpte PCKeeper-licensen där samt kontakta dig med information som avser PCKeeper. Kromtech kan dela denna information med sina licensgivare. Kromtech kommer inte att sälja eller licensiera ut användningen av din personliga information till tredje part.

Om någon PCKeeper-tjänst aktiveras som innebär att ytterligare personlig information om dig inhämtas, till exempel spårning av datorns position, så kommer du att kunna se dessa uppgifter på sidan för ditt personliga konto (PCKeeper-konto)

2. Allmänna villkor

Dessa allmänna villkor gäller den kommersiella licensen. Detta avtal är endast tillgängligt för personer som är minst 13 (tretton) år gamla. Du garanterar och intygar att du, om du är en privatperson, är minst 13 år gammal, du innehar laglig minimiålder för att samtycka till detta avtal eller att du har dina föräldrars tillåtelse att göra det och att all registreringsinformation som du anger är riktig och sanningsenlig. Företaget kan när som helst efter eget gottfinnande avsluta avtalet med valfria personer eller enheter och ändra sina kvalificeringskriterier. Denna bestämmelse annulleras där det är förbjudet enligt lag, och rätten att få tillgång till detta avtal hävs i sådana jurisdiktioner.

Copyright och begränsningar

Copyright och andra immaterialrättsliga, industriella och/eller ägandemässiga rättigheter till PCKeeper samt alla hela eller delvisa kopior som du gör ägs av Kromtech eller dess licensgivare. Kromtech ger dig rätt att använda PCKeeper endast i enlighet med detta licensavtal. Alla rättigheter som inte uttryckligen beviljats av Kromtech är reserverade av Kromtech. Du samtycker till att inte ändra, anpassa, översätta, bakåtkompilera, dekompilera, demontera eller på annat sätt försöka att avslöja de inre funktionerna eller ändra funktionaliteten i PCKeeper på annat sätt än vad som är tillåtet enligt detta licensavtal. Kromtech kan tänka sig att ge dig nödvändig information för att du ska kunna utföra uppgifter som avser kompatibel programmering till rimliga villkor. Du samtycker till att inte ta bort någon etikett som anger att Kromtech är föremål för copyright och andra immateriella, industriella eller ägandemässiga rättigheter som tillhör Kromtech och/eller tredje part.

Rätt till ändringar

Du samtycker till att inte på något sätt ersätta och/eller ändra bibliotek och resurser som ingår i programvaran PCKeeper.

Uppdateringar

Kromtech kan tillhandahålla dig automatiska uppdateringar för produkten. De är aktiverade som standardinställning för att förse dig med de senaste funktionerna och förbättringarna i programvaran. Du kan när som helst ändra inställningarna för att aktivera eller inaktivera automatiska uppdateringar. Detta alternativ är tillgängligt via menyn ”Personliga inställningar” i produkten. Vid problem, kontakta kundsupporten.

Om en PCKeeper-uppdatering innehåller väsentliga ändringar kommer du att underrättas om detta genom själva programvaran och få möjlighet att neka installation av en sådan uppdatering och/eller avinstallera programvaran helt och hållet.

Ytterligare tjänster

Kromtech kan tillhandahålla en begränsad tjänst för kostnadsfria antivirusuppdateringar under en period på ett år räknat från den första gången du aktiverar PCKeeper.

Begränsning av licensens giltighet

Licenser att använda PCKeeper som beviljats dig enligt detta licensavtal är begränsade till de versioner av PCKeeper som du lagligt har förvärvat baserat på detta licensavtal. Kromtech tillhandahåller en begränsad tjänst för kostnadsfria uppdateringar och kundsupport under en period på ett år räknat från den första gången du aktiverar PCKeeper (eller två år beroende på typ av licens).

Ytterligare aktivering

Denna kommersiella licens tillåter inte att PCKeeper aktiveras och används på fler datorer än antalet datorer du har förvärvat denna licens för. För att underlätta för dig kan Kromtech efter eget gottfinnande och inom rimliga gränser besluta att tillåta att du aktiverar PCKeeper på ytterligare datorer. Oaktat ett sådant beslut har du endast licens att samtidigt använda PCKeeper på det antal datorer för vilka du har förvärvat denna licens.

Kromtech kan efter eget gottfinnande besluta att stoppa ytterligare aktiveringar under denna licens och/eller annullera licensen och göra den ogiltig om antalet aktiveringar under denna licens bedöms vara för stort. Du och/eller personen som utför aktiveringen kommer att informeras om ett sådant beslut antingen a) skriftligen, b) via e-post, c) per telefon och/eller d) direkt från PCKeeper-programmet.

Programvara från tredje part

Olika programvaror från tredje part (nedan ”erbjudanden”) kan erbjudas i samband med installationen/avinstallationen av PCKeeper. Dessa erbjudanden är alltid frivilliga och du kan välja att neka installation av dem. DU BEKRÄFTAR OCH GODKÄNNER UTTRYCKLIGEN ATT INSTALLATION OCH ANVÄNDNING AV DESSA ERBJUDANDEN SKER PÅ DIN EGEN RISK. DESSA ERBJUDANDEN TILLHANDAHÅLLS I BEFINTLIGT SKICK OCH KROMTECH VARKEN STYR ÖVER ELLER ANSVARAR FÖR DEM. Kromtech kan inte hållas ansvarigt, varken direkt eller indirekt, för några skador eller förluster som har orsakats eller påstås ha orsakats av eller i samband med användning av eller förlitande på sådana erbjudanden. I förbindelse med alla erbjudanden av denna typ tillhandahålls juridiska dokument, däribland användningsvillkor och sekretesspolicy, som styr användningen av erbjudandena. Det är alltid lämpligt att läsa sådana dokument noggrant före installation och användning av erbjudanden.

Kromtech may use third-party software components, and some of the third-party materials that are included in the use of Remote Assistance service may be subject to other terms and conditions. PCKeeper uses LogMeIn® or TeamViewer remote control software for logging in to the Customer’s device. By accepting our Terms and Conditions, you automatically agree to the LogMeIn® and/or TeamViewer Terms and Conditions and Privacy Policy. You do not need to additionally, by separate procedure, confirm the T&C and Privacy Policy of LogMeIn® and/or TeamViewer. Please carefully read the T&C and Privacy Policy of LogMeIn® and T&C and Privacy Policy of TeamViewer; if you disagree with them, you cannot use Remote Assistance.

Garantifriskrivning

DU BEKRÄFTAR OCH GODKÄNNER UTTRYCKLIGEN ATT ANVÄNDANDET AV PCKEEPER SKER PÅ EGEN RISK. PCKEEPER TILLHANDAHÅLLS I BEFINTLIGT SKICK OCH UTAN GARANTI AV NÅGOT SLAG, OCH KROMTECH, DESS DOTTERBOLAG OCH DERAS RESPEKTIVE LICENSGIVARE (NEDAN TILLSAMMANS KALLADE ”KROMTECH”) FRÅNSÄGER SIG UTTRYCKLIGEN ALLA UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER OM SÄLJBARHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL ELLER GARANTIER OM RÄTTIGHETER OCH/ELLER ICKE-ÖVERTRÄDELSE. KROMTECH GARANTERAR INTE ATT DE FUNKTIONER SOM INNEFATTAS I PCKEEPER KOMMER ATT MOTSVARA DINA KRAV ELLER ATT FUNKTIONERNA I PCKEEPER KOMMER ATT KORRIGERAS. KROMTECH GER INGA YTTERLIGARE GARANTIER OCH GÖR INGA UTFÄSTELSER AVSEENDE ANVÄNDNINGEN ELLER RESULTATET AV ANVÄNDNINGEN AV PCKEEPER VAD GÄLLER RIKTIGHET, EXAKTHET, TILLFÖRLITLIGHET ELLER ANNAT. INGEN MUNTLIG ELLER SKRIFTLIG INFORMATION ELLER ANVISNING SOM GES AV KROMTECH, REPRESENTANTER SOM AUKTORISERATS AV KROMTECH ELLER ANDRA PARTER UTGÖR NÅGON GARANTI MED AVSEENDE PÅ PCKEEPER. OM PCKEEPER SKULLE VISA SIG INTE FUNGERA STÅR DU (OCH INTE KROMTECH ELLER EN REPRESENTANT SOM AUKTORISERATS AV KROMTECH) FÖR HELA KOSTNADEN VID NÖDVÄNDIG SERVICE, REPARATION ELLER KORRIGERING. VISSA JURISDIKTIONER TILLÅTER INTE ATT VISSA GARANTIER UNDANTAS. SÅLEDES KAN DET HÄNDA ATT VISSA FRISKRIVNINGAR SOM BESKRIVS I DENNA LICENS INTE GÄLLER DIG. KROMTECH GER INGEN GARANTI FÖR ATT MASKINVARA ELLER PROGRAM I DATORN INTE KOMMER ATT SKADAS AV PROGRAMMET ELLER DATA DU HÄMTAR GENOM PROGRAMMET. DU PÅTAR DIG ALLA RISKER SOM MEDFÖLJER HÄMTNING, INSTALLATION, KOPIERING, DRIFT OCH ANVÄNDNING AV PROGRAMMET. KROMTECH REKOMMENDERAR VARMT ATT DU UTFÖR EN VIRUSKONTROLL AV ALLA PROGRAM FÖRE INSTALLATION ELLER ANVÄNDNING.

Ansvarsbegränsning

DU BEKRÄFTAR OCH GODKÄNNER I DEN UTSTRÄCKNING LAGEN TILLÅTER ATT VARKEN KROMTECH ELLER NÅGOT AV DESS DOTTERBOLAG, DESS ELLER DERAS RESPEKTIVE BEFATTNINGSHAVARE, STYRELSELEDAMÖTER, ANSTÄLLDA, OMBUD, REPRESENTANTER, LEVERANTÖRER, LICENSGIVARE ELLER UNDERLEVERANTÖRER ANSVARAR FÖR EVENTUELLA DIREKTA ELLER INDIREKTA FÖRLUSTER ELLER SKADOR AV NÅGOT SLAG, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL SKADESTÅND TILL FÖLJD AV KOMPENSATION, FÖLJDKOSTNADER, BIKOSTNADER, DIREKTA KOSTNADER, INDIREKTA KOSTNADER, SPECIALKOSTNADER ELLER I AVSKRÄCKANDE SYFTE I SAMBAND MED ELLER SOM UPPKOMMER VID ANVÄNDNING AV PCKEEPER ELLER PÅ ANNAT SÄTT I SAMBAND MED DENNA LICENS. UNDER ALLA OMSTÄNDIGHETER SKA KROMTECHS HELA ANSVAR ENLIGT ALLA BESTÄMMELSER I DETTA AVTAL VARA BEGRÄNSAT TILL DET BELOPP SOM FAKTISKT ERLAGTS OCH SOM KAN TILLSKRIVAS DET AKTUELLA PROGRAMMET. VISSA JURISDIKTIONER TILLÅTER INTE UNDANTAG AV ELLER VISSA BEGRÄNSNINGAR FÖR SKADOR OCH RÄTTSMEDEL. SÅLEDES KAN DET HÄNDA ATT VISSA FRISKRIVNINGAR OCH BEGRÄNSNINGAR SOM BESKRIVS I DENNA LICENS INTE GÄLLER DIG.

Begränsad support

Kromtech strävar efter att ge dig support via e-post, telefon och chatt vad gäller din användning av PCKeeper. Denna support kommer att begränsas till ämnen som gäller grundläggande användning av PCKeeper. Kromtech behöver inte ge dig allmänna råd avseende underliggande teknik eller teknik som är relaterad till PCKeeper. Kromtech förbehåller sig rätten att upphöra med alla typer av support som gäller användning av äldre versioner av PCKeeper när nya versioner av PCKeeper, oavsett om de tillhandahålls kostnadsfritt eller mot betalning, blir tillgängliga.

Skadeersättning

Du samtycker till att försvara Kromtech, dess dotterbolag och/eller deras respektive efterträdare och övertagare samt deras respektive befattningshavare, styrelseledamöter, anställda, ombud, licensgivare, representanter, operativa tjänsteleverantörer och andra leverantörer mot alla anspråk, krav och/eller åtgärder samt gottgöra och hålla skadeslösa Kromtech, dess dotterbolag och/eller deras respektive efterträdare och övertagare samt deras respektive befattningshavare, styrelseledamöter, anställda, ombud, representanter, leverantörer, licensgivare och underleverantörer för eventuella förluster, skador, kostnader och utgifter (inklusive rimliga advokatarvoden) som beror på ett brott eller en överträdelse från din sida mot denna licens, överträdelse, förskingring eller brott från din sida mot en annan parts rättigheter, brott mot eller bristande uppfyllelse av lagar eller bestämmelser eller att du har ändrat eller exporterat PCKeeper. Kromtech förbehåller sig rätten att på egen bekostnad påta sig hela försvaret av och kontrollen över eventuella anspråk eller åtgärder samt förliknings- eller kompromissförhandlingar, och du samtycker till att på begäran samarbeta till fullo med Kromtech.

Teknisk och därtill relaterad information

Kromtech och dess dotterbolag kan samla in och använda teknisk och därtill relaterad information, inklusive men inte begränsat till teknisk information om dator, system och applikationer. Kromtech och dess dotterbolag har rätt att använda denna information i alla former som inte identifierar kunden personligen eller kundens dator. All insamling av teknisk och därtill relaterad information av Kromtech och dess dotterbolag ska begränsas på ett sådant sätt att Kromtech och dess dotterbolag inte kan rekonstruera innehållet i filer och mappar som du använder i PCKeeper eller andra personliga filer och mappar som PCKeeper har tillgång till när du använder programmet.

Licenskod

Kromtech kan utfärda en licenskod eller licensnyckel till kunden, vilken kan behövas för att aktivera PCKeeper enligt villkoren i den kommersiella licensen. Kromtech och dess dotterbolag och distributörer kan koppla sagda licenskod eller licensnyckel till dig personligen. Alla utfärdade licenskoder eller licensnycklar är endast avsedda för din användning och du får inte distribuera, publicera eller på annat sätt kommunicera dessa till tredje part såvida du inte har fått skriftligt tillstånd för detta från Kromtech.

Programlicenser från tredje part

PCKeeper kan använda programvarukomponenter från tredje part. Oaktat ovanstående kan visst material från tredje part som ingår i PCKeeper-programmet vara föremål för andra villkor. I den aktuella versionen av PCKeeper används SAVAPI Antivirus som har utvecklats av Avira AG. Genom att installera PCKeeper bekräftar du att du har läst, förstått och samtycker till Aviras licensavtal och sekretesspolicy. Du behöver inte acceptera användarvillkoren och sekretesspolicyn för SAVAPI Antivirus i någon separat procedur.

Om du inte godkänner villkoren för produkten eller SAVAPI Antivirus ska du inte installera produkten.

Löptid och uppsägning

Detta avtal gäller tills det sägs upp. Utan att påverka andra rättigheter kan Kromtech avsluta detta avtal med omedelbar verkan om du inte följer avtalets villkor. Kromtech har rätt att när som helst avsluta det här avtalet i händelse av extraordinära omständigheter enligt Kromtechs definition, helt efter eget gottfinnande och från fall till fall. Exempel på extraordinära omständigheter kan vara att kunden använder produkten till följd av en tredje parts marknadsföringsaktivitet som inte har överenskommits med Kromtech

o.s.v. I sådant fall kommer du att få ett e-postmeddelande där det förklaras varför avtalet avslutas. När avtalet avslutas måste du upphöra med all användning av produkten och förstöra alla kopior av produkten i din ägo. Om Kromtech inte agerar för att avsluta detta licensavtal efter att du har brutit mot licensavtalets villkor utgör detta på inget sätt någon typ av friskrivning från de rättigheter som förbehålls produkten enligt denna och andra bestämmelser.

Löpande debitering

Löpande debitering innebär automatisk förlängning av din prenumeration baserat på ditt ursprungliga samtycke till de användarvillkor som presenteras på kassasidan vid köpet av PCKeeper. Alla frågor som rör löpande debitering kan besvaras av vår kundsupport.

Rabatter

Du kan ha erhållit en rabattkupong som berättigar dig till att köpa en licens till ett lägre pris än det som ursprungligen har annonserats. Denna kupong är giltig för ett engångsköp av en licens och kan inte tillämpas för förlängning av programmet.

Återbetalningspolicy

Kromtech uppskattar all feedback från kunderna och anstränger sig för att korrigera möjliga problem. Om du ändå inte är nöjd med våra produkter och tjänster och överväger att be om en återbetalning ska du bekanta dig med vår återbetalningspolicy. Observera att genom att köpa licensierad programvara bekräftar kunden sin medvetenhet om alla egenskaper och funktioner i produkten, eftersom denne borde ha tagit del av användarlicensavtalet, information och beskrivning av programvaran på den officiella webbplatsen.
Återbetalning ges endast vid problem med direkt koppling till vår produkt. Om det finns direkta belägg för problem med vårt program, exempelvis felmeddelanden eller skärmbilder, och dessa problem inte kan lösas av vår kundsupport har kunden rätt till återbetalning. Återbetalning ges inte vid allmänna datorproblem som saknar koppling till vårt program.
Om vårt program har orsakat en teknisk säkerhetslucka i din datorenhet, och det finns tillräckliga bevis och belägg för det, kan vi överväga att återbetala dig för de skador som det har vållat dig. Efter att ha tagit emot en begäran om återbetalning på grund av teknisk överträdelse behöver våra medarbetare på kundsupport 1(en) till 3 (tre) arbetsdagar på sig innan de kan ge ett första svar. När de har fått alla relevanta underlag och bevis behöver våra medarbetare på kundsupport från 1 (en) till 10 (tio) dagar på sig att gå igenom det mottagna materialet och lämna ett kvalificerat besked.

Villkoren för en återbetalning varierar beroende på vilken typ av prenumeration som har köpts:

 • 12 (tolv) eller 6 (sex) månaders prenumeration

  Vid denna prenumerationstyp beräknas en partiell återbetalning som står i proportion till antalet hela månader som återstod av prenumerationen vid den tidpunkt då du först begärde återbetalning.

  Om du har begärt återbetalning efter de första 14 (fjorton) dagarna av en första eller efterföljande månad av en prenumerationsperiod ger vi dig en partiell återbetalning som motsvarar priset för endast de återstående hela månaderna.

 • 1 (en) månads prenumeration

  Vid denna prenumerationstyp räknas en återbetalning ut som står i proportion till antalet dagar som återstod av prenumerationen vid den tidpunkt då du först begärde återbetalning.

  Om du har begärt återbetalning inom de första 7 (sju) dagarna av en faktureringsmånad ger vi dig en fullständig återbetalning som motsvarar priset för 1 (en) månads prenumerationslicens.

 • С. Definitioner
 • C1. Faktureringsmånad. Med termen ”faktureringsmånad” avser Kromtech en period för vilken en periodisk betalningsavi ställs ut till kunden, med början på samma dag varje kalendermånad.

D. Den slutgiltiga uträkningen av återbetalningsbeloppet görs av vår kundsupportavdelning och kan i detalj förklaras av våra medarbetare på kundsupportavdelningen.

Före begäran om återbetalning måste kunden informera vår kundsupport om problem som kan ha uppstått i samband med vårt program. Återbetalning ges ENDAST om vårt supportteam har kontaktats. E-postadressen som du ska skicka din begäran till får du av någon av våra medarbetare på kundsupportavdelningen. Vår kundsupport är förpliktigad att göra sitt bästa för att lösa problemet. Om de kan bekräfta att problemet med programmet inte går att åtgärda ges en återbetalning.

OBS! En begäran om återbetalning är endast möjlig för 1 (en) månad, 6 (sex) månader eller 12 (tolv) månaders köpt prenumerationsplan. För en 24 (tjugofyra) - månaders prenumerationsplan kan återbetalning fås under de första tolv månaderna efter köpet. Återbetalning för licenser som har aktiverats eller används i över 12 månader kan inte ges. Kromtech ansvarar inte för oberoende åtgärder som kunden har vidtagit eller hjälp från tredje part.

När din begäran om återbetalning har lämnats in till vår kundsupport kommer den att undersökas och behandlas, såvida inte återbetalning inte kan göras på grund av de villkor som beskrivs i detta avtal. I sådana fall kontaktas kunden via e-post eller telefon så snart som möjligt.

Kromtech ger kunder alla typer av support, inklusive handböcker, e-postsupport, telefonsupport, livechatt och annat. Om kunden inte följer instruktionerna, använder fel konfiguration eller vägrar använda vår kundsupport har Kromtech därför rätt att neka återbetalningsbegäran.

Om programmet är köpt via Internet inkluderar det inte något fysiskt lagringsmedium. Återbetalning ges inte om detta faktum inte beaktas.

Oförmåga att ladda ner PCKeeper kvalificerar inte kunder för återbetalning. Kunden kan ha Internet- eller datorproblem som saknar koppling till vår produkt. Om kunden inte kan hämta PCKeeper ska vår kundsupport kontaktas.
När återbetalningen är utfärdad är vidare användning av PCKeeper olaglig och kunden måste därför avinstallera PCKeeper. Dessutom spärras omedelbart alla registreringsdata, liksom tillgången till uppdateringar för kunden som har fått återbetalning.

Återbetalningar hanteras inom en period på 1 (en) till 3 (tre) veckor, vilket är likvärdigt med den tid banken behöver för att behandla betalningen. I händelse av dubbel debitering som beror på omständigheter utom kundens kontroll och detta faktum bekräftas är företaget skyldigt att ge återbetalning enligt kundens begäran. Behandlingsavgifter kan inte återbetalas.

Force majeure

Kromtech har inte någon skyldighet enligt avtalet om underlåtenhet att utföra sådan skyldighet beror på en händelse utom Kromtechs kontroll, inklusive utan begränsningar betydande fel i en del av kraftnätet, betydande problem med Internet, naturkatastrofer, krig, kravaller, uppror, epidemier, strejker eller andra organiserade åtgärder från arbetstagare, terroristverksamhet eller andra händelser av en storlek eller typ för vilken man vanligen inte vidtar säkerhetsåtgärder inom branschen.

Övrigt

Dina leverans- och betalningsvillkor eller andra allmänna villkor eller specialvillkor gäller inte. Licensavtalet utgör hela avtalet mellan dig och Kromtech avseende PCKeeper, och det ersätter alla tidigare muntliga eller skriftliga meddelanden eller utfästelser som gäller PCKeeper eller andra sakfrågor som omfattas av detta licensavtal. Om någon bestämmelse i detta licensavtal befinns vara ogiltig, ej verkställbar eller olaglig ska övriga villkor fortsätta att gälla med full verkan och tillämplighet. Den aktuella bestämmelsen ska tolkas som begränsad i den utsträckning som krävs för att den ska följa och vara helt verkställbar enligt gällande lag.

Ändringar

VID INKÖPSTILLFÄLLET KANSKE PCKEEPER INTE INNEHÅLLER ALLA (ELLER INNEHÅLLER ANDRA) FUNKTIONER ÄN VAD SOM UTLOVATS. FUNKTIONERNA KAN ÄNDRAS YTTERLIGARE UTAN FÖREGÅENDE MEDDELANDE EFTER ATT ANVÄNDAREN KÖPT OCH INSTALLERAT PROGRAMMET. ALLA ANVÄNDARE MÅSTE GODKÄNNA ALLA ÄNDRINGAR I PCKEEPER, VILKET KAN OMFATTA AVSAKNAD AV MÖJLIGHET ATT FORTSÄTTA ANVÄNDA EN FUNKTION OM KROMTECH EFTER EGET GOTTFINNANDE BESLUTAR ATT TA BORT DEN. I HÄNDELSE AV VÄSENTLIGA ÄNDRINGAR AV PCKEEPER KOMMER KROMTECH ATT MEDDELA ANVÄNDAREN VIA E-POST, PROGRAMVARAN OCH/ELLER WEBBPLATSEN.

Enskilda avtalsbestämmelsers ogiltighet

Om någon del av denna licens befinns vara ogiltig eller ej verkställbar ska återstående bestämmelser i licensen ej påverkas och förbli i full kraft.

TILLÄMPLIG LAG OCH JURISDIKTION, AVSTÅENDE FRÅN JURYRÄTTEGÅNG

Detta avtal ska regleras av lagarna i Storbritannien (engelsk lag) utan hänsyn till internationell privaträtt). Alla eventuella olösta tvister eller anspråk som uppstår ur eller i samband med detta avtal eller brott därav ska fastställas och avgöras genom skiljedom administrerat av International Centre for Dispute Resolution® (internationellt centrum för tvistlösning) i enlighet med sina internationella tvistlösningsförfaranden som ändrats genom ICDR® onlineprotokoll för tvister mellan tillverkare/leverantörer som då föreligger (internationella tvistlösningsförfaranden och ICDR:s onlineprotokoll för tvister mellan tillverkare/leverantörer finns på www.icdr.org). PARTERNA AVSÄGER SIG HÄRMED MÖJLIGHET TILL JURYRÄTTEGÅNG FÖR ANGELÄGENHETER SOM UPPKOMMER UNDER ELLER HAR KOPPLING TILL DENNA LICENS. PARTERNA ÄR HÄRTILL ÖVERENS OM ATT INGET FEL ELLER FÖRSENING AV ENDERA PARTERN ATT UTÖVA NÅGON RÄTTIGHET, MAKT ELLER PRIVILEGIE NEDAN KOMMER ATT ANSES SOM ETT AVSTÅENDE DÄRAV, INTE HELLER NÅGOT ENSKILT ELLER DELVIS UTÖVANDE DÄRAV ELLER UTÖVANDET AV NÅGON RÄTT, MAKT ELLER PRIVILEGIE HÄRUNDER.

TILLÄGG

KROMTECH FÖRBEHÅLLER SIG RÄTTEN ATT ÄNDRA DE SPECIFIKA VILLKOREN I LICENSEN FÖR PCKeeper EFTER EGET GOTTFINNANDE GENOM ATT UPPDATERA POLICYN SOM FINNS PÅ http://pckeeper.com/eula ELLER GENOM ATT MEDDELA DEN ANDRA PARTEN PÅ NÅGOT ANNAT SÄTT SOM ÄGER JURIDISK GILTIGHET. I HÄNDELSE AV VÄSENTLIGA ÄNDRINGAR AV DETTA AVTAL KOMMER KROMTECH ATT MEDDELA ANVÄNDAREN VIA E-POST, PROGRAMVARAN OCH/ELLER WEBBPLATSEN. Om du inte godtar villkorsändringarna nedan måste du omedelbart upphöra med användningen av PCKeeper och allt annat material som medföljde paketet vid inköpet. Om du fortsätter att använda PCKeeper tolkas detta som ett samtycke till ändringarna.

Berättigad tredje part

För ändamålen med denna licens ska var och en av Kromtechs tredje parter som fungerar som licensgivare för PCKeeper uttryckligen anses utgöra avsedda berättigade tredje parter med avseende på denna licens och ha rätt att verkställa licensens villkor.

Frågor eller kommentarer

Om du har frågor eller kommentarer om den här licensen eller den begränsade garantin kan du skriva till Kromtech, MDE’s Building, 1:a våningen, Road Town, Tortola, Brittiska Jungfruöarna.