Thank you for choosing PCKeeper and being our customer. Our team did their best to bring you the finest support and service.

Due to various internal reasons, we regret to announce, that we won't be able to continue distributing our product. For the same reasons, we will no longer develop future versions of our service. At the same time, all existing customers will have a functional and active subscription to our products. And will retain full products functionality and chat support.

If you have any questions you can reach us through the form at https://pckeeper.com/support.

Kind regards, PCKeeper team.

LICENTIEOVEREENKOMST VOOR EINDGEBRUIKERS

[Laatst bijgewerkt: 10/03/2017]

Deze Licentieovereenkomst voor eindgebruikers (hierna “Overeenkomst”) is een juridische overeenkomst ten behoeve van het gebruik van PCKeeper Live en PCKeeper Antivirus, die gezamenlijk “PCKeeper Software” of "PCKeeper Suite" worden genoemd (hierna het “Product”) tussen u (een natuurlijk persoon of een rechtspersoon) en Kromtech, waarvan het hoofdkantoor is gevestigd op het adres MDE’s Building, 1st Floor, Road Town, Tortola, British Virgin Islands P.O Box 3169 (hierna “Kromtech”).

Het Product (het ingevolge deze Overeenkomst door het Bedrijf uitgegeven computerprogramma in de vorm van machineleesbare objectcode), de Documentatie (alle handleidingen, gebruikersdocumentatie en andere gerelateerde materialen behorende bij het Product) en/of overige materialen die worden gedistribueerd met het Product (schijfimage, cd of enige andere media die deze materialen bevat), worden door het Bedrijf aan u in licentie gegeven, niet verkocht, en het Bedrijf behoudt zich alle rechten voor die niet uitdrukkelijk aan u worden toegekend in deze Overeenkomst. In geen geval wordt de broncode van het Product door het Bedrijf aan u beschikbaar gesteld. Het Product en de Documentatie worden gezamenlijk het “Product” genoemd.

Door de PCKeeper-software geheel of gedeeltelijk te downloaden, te installeren, te kopiëren of op andere wijze te gebruiken, gaat u ermee akkoord aan de voorwaarden van deze Overeenkomst gebonden te zijn. Als u niet akkoord gaat met deze Overeenkomst, mag u de PCKeeper-software niet gebruiken. Als u PCKeeper hebt gekocht en niet met deze Overeenkomst instemt, kunt u restitutie krijgen van de aankoopprijs op voorwaarde dat u a) de PCKeeper-software niet hebt gebruikt, en b) u, in geval van aankoop op een andere locatie dan via de website http://pckeeper.com, de gekochte versie van PCKeeper met betalingsbewijs onmiddellijk retourneert aan de verkoper. Overtreding van enig deel van de Overeenkomst leidt tot beëindiging van uw account.

DEFINITIES

  Met de term "PCKeeper Suite" bedoelt Kromtech een bundel producten, die PCKeeper Antivirus en PCKeeper Live omvat. Elk deel van "PCKeeper Suite" kan afzonderlijk worden gekocht. PCKeeper Antivirus en PCKeeper Live zijn twee aanvullende softwareprograma's die diverse taken uitvoeren met betrekking tot beveiliging en opschoning van pc's.

  - Probleem. Met het woord “probleem” bedoelt Kromtech mogelijke tekortkomingen ten aanzien van beveiliging en optimalisatie, verouderde programma's, onvoldoende vrije ruimte op de vaste schijf door overbodige of tijdelijke bestanden en andere aspecten die volgens Kromtech moeten worden onderzocht en opgelost.

  - Item. Met het woord “item” bedoelt Kromtech aspecten ten aanzien van opschoning, optimalisatie en beveiliging die van invloed kunnen zijn op de status van het computersysteem van de klant en die volgens Kromtech moeten worden onderzocht en opgelost.

1. Verlening van licentie

Kromtech heeft het recht u naar eigen inzicht een gratis proefversie of een commerciële licentie aan te bieden. Behalve waar anders vermeld, zijn de onder (A) genoemde voorwaarden voor een gratis proefversie van toepassing op uw gebruik van PCKeeper als u geen commerciële licentie voor PCKeeper hebt gekocht of op anderszins rechtmatige wijze hebt verkregen. De onder (B) genoemde voorwaarden voor een commerciële licentie zijn van toepassing op uw gebruik van PCKeeper als u op rechtmatige wijze een licentie voor PCKeeper hebt verkregen.

A. GRATIS PROEFVERSIE

Voor evaluatiedoeleinden kan Kromtech u overeenkomstig de voorwaarden in deze Overeenkomst een niet-exclusieve, niet-overdraagbare licentie met een beperkte functionaliteit aanbieden op basis waarvan u PCKeeper gratis kunt gebruiken als een proefversie. U gaat ermee akkoord PCKeeper niet over te dragen, af te staan, te verhuren, te leasen, in sublicentie te geven of uit te lenen aan enige andere persoon of rechtspersoon, behalve waar daarin uitdrukkelijk wordt voorzien in deze Overeenkomst, en dat elke poging daartoe op welke wijze dan ook de licentie ongeldig maakt. Als u PCKeeper na de proefperiode wilt blijven gebruiken, moet u een niet-exclusieve, niet-overdraagbare licentie kopen.

B. Voorwaarden commerciële licentie

Kromtech verleent u een niet-exclusieve licentie op het gebruik van PCKeeper, uitsluitend in overeenstemming met de voorwaarden die in deze Overeenkomst worden vermeld. U gaat ermee akkoord PCKeeper niet over te dragen, af te staan, te verhuren, te leasen, in sublicentie te geven of uit te lenen aan enige andere persoon of rechtspersoon, behalve waar daarin uitdrukkelijk wordt voorzien in deze Overeenkomst, en dat elke poging daartoe op welke wijze dan ook de licentie ongeldig maakt.

B1. Online activering

Voor gebruik conform de voorwaarden voor een commerciële licentie, moet de PCKeeper-software online worden geactiveerd. Kromtech heeft het recht naar eigen inzicht de exacte technische voorwaarden te wijzigen volgens welke niet-geactiveerde exemplaren van PCKeeper stoppen met werken.

Tijdens de online activering dient u persoonlijke gegevens te verstrekken. U hebt een actieve, functionele internetverbinding nodig om uw exemplaar van PCKeeper to activeren. Uw gelicentieerd gebruik van PCKeeper is gebonden aan de computer(s) die u hebt gebruikt om de activering uit te voeren. Mogelijk moet u uw exemplaar van PCKeeper opnieuw activeren wanneer u het moederbord vervangt of als u de hardwareconfiguratie van uw computer op andere wijze wijzigt. Het kan zijn dat u contact moet opnemen met Kromtech om de heractivering te voltooien.

Deze licentie geeft u het recht PCKeeper te activeren en te gebruiken op (a) een computer die door meerdere mensen wordt gebruikt of (b) meerdere computers, binnen een redelijke limiet, die door een en dezelfde persoon worden gebruikt. Via uw accountpagina (PCKeeper-account) kunt u uw licentie vanaf een van uw computers overzetten naar een andere en PCKeeper op één computer tegelijk gebruiken. Kromtech heeft het recht genoemde redelijke limiet naar eigen inzicht vast te stellen of te wijzigen. Deze licentie staat niet toe dat PCKeeper door meerdere gebruikers op meerdere computers wordt gebruikt.

B2. Overdracht

Het is uw persoonlijk recht om het geactiveerde exemplaar van de PCKeeper-software over te zetten naar een andere computer. Als u uw geactiveerd exemplaar van de PCKeeper-software wilt overzetten naar een andere computer, moet u mogelijk contact opnemen met Kromtech. U kunt uw PCKeeper-licentierechten slechts eenmaal definitief naar een andere persoon of rechtspersoon overdragen, op voorwaarde dat u PCKeeper in zijn geheel overdraagt, dat u zelf geen kopie van PCKeeper of een deel ervan behoudt, en dat de ontvangende partij de voorwaarden van deze Overeenkomst leest, ermee instemt en accepteert. Als u uw licentie hebt geactiveerd voordat u deze overdraagt, moet u mogelijk contact opnemen met Kromtech om de overdracht te voltooien.

B3. Persoonlijke informatie

Kromtech kan deze Overeenkomst ongeldig verklaren als wordt vastgesteld dat de persoonlijke informatie die u hebt verstrekts tijdens de online activering onjuist, onnauwkeurig of verouderd is. Het is uitsluitend uw verantwoordelijkheid om wijzigingen in uw persoonlijke informatie aan Kromtech door te geven. U kunt wijzigingen aan Kromtech doorgeven via het gedeelte “Support” (Ondersteuning) op de website http://pckeeper.com, of door telefonisch contact op te nemen, een e-mail te verzenden of de ingebouwde live chatfunctie in PCKeeper te gebruiken. Kromtech kan verlangen dat wijzigingen in uw persoonlijke informatie door u worden geverifieerd.

Kromtech kan uw persoonlijke informatie gebruiken om uw persoonlijke licentierechten te valideren, om aan de wederverkoper waar u uw PCKeeper-licentie hebt gekocht te bewijzen dat u uw PCKeeper-licentie daar daadwerkelijk hebt gekocht en om contact met u op te nemen met informatie die betrekking heeft op PCKeeper. Kromtech kan deze informatie delen met zijn licentiegevers. Het gebruik van uw persoonlijke informatie wordt door Kromtech niet aan derden verkocht of in licentie gegeven.

In het geval activering van bepaalde PCKeeper-services leidt tot registratie van verdere persoonlijke gegevens, zoals de locatie van uw computer, is informatie daarover beschikbaar op uw accountpagina (PCKeeper-account).

2. Algemene voorwaarden

Deze Algemene voorwaarden gelden voor de commerciële licentie. Deze Overeenkomst kan uitsluitend worden aangegaan door personen van 13 (dertien) jaar of ouder. Indien u een natuurlijk persoon bent, verklaart en garandeert u dat u ten minste 13 jaar bent, dat u de wettelijke leeftijd hebt bereikt om akkoord te kunnen gaan met deze Overeenkomst of dat uw ouders toestemming hebben gegeven om dat te doen, en dat alle registratiegegevens die u verstrekt correct en waarheidsgetrouw zijn. Het Bedrijf kan, naar eigen goeddunken, de Overeenkomst met een persoon of rechtspersoon beëindigen en de geldigheidscriteria op elk gewenst moment wijzigen. Deze bepaling is ongeldig in rechtsgebieden waar dit bij wet verboden is en het recht om deze Overeenkomst aan te gaan wordt in dergelijke rechtsgebieden ingetrokken.

Auteursrechten en beperkingen

De auteursrechten en andere intellectuele, industriële en/of eigendomsrechten op PCKeeper en op volledige of gedeeltelijke kopieën die u maakt, berusten bij Kromtech of zijn licentiegevers. Kromtech geeft u toestemming PCKeeper te gebruiken, uitsluitend in overeenstemming met de voorwaarden van deze Overeenkomst. Alle rechten die niet specifiek door Kromtech zijn verleend, zijn voorbehouden aan Kromtech. U gaat ermee akkoord de innerlijke werking van PCKeeper niet te wijzigen, aan te passen, om te zetten, aan reverse engineering te onderwerpen, te decompileren, te disassembleren of op andere wijze te openbaren of de functionaliteit van PCKeeper te wijzigen, met uitzondering van de gebruiksdoeleinden die op grond van deze Overeenkomst zijn toegestaan. Kromtech is bereid u tegen redelijke voorwaarden de informatie te verstrekken die nodig is om taken te kunnen uitvoeren met betrekking tot compatibel programmeren. U gaat ermee akkoord geen labels te verwijderen die aangeven dat de auteursrechten en andere intellectuele, industriële of eigendomsrechten bij Kromtech en/of bij derden berusten.

Wijzigingsrechten

U gaat ermee akkoord bibliotheken en hulpbronnen die zijn opgenomen in de PCKeeper-software niet te vervangen en/of op enige wijze te wijzigen.

Updates

Kromtech verstrekt u mogelijk automatische updates voor het Product. Deze worden standaard ingeschakeld, zodat u steeds kunt beschikken over de nieuwste functies en over verbeteringen van de software. U kunt automatische updates naar believen uit- of weer inschakelen. U gaat hiervoor naar het menu “Preferences” (Voorkeuren) van het Product. Neem bij problemen contact op met klantondersteuning voor het Product.

Indien een PCKeeper-update materiële wijzigingen behelst, wordt u daarvan via de software op de hoogte gesteld. U hebt dan de mogelijkheid de installatie van een dergelijke update te weigeren en/of de installatie van de software volledig ongedaan te maken.

Aanvullende services

Gedurende een jaar vanaf uw eerste activering van PCKeeper biedt Kromtech u mogelijk beperkte gratis antivirusupdates aan.

Beperking van geldigheid van licentie

Elke licentie op het gebruik van PCKeeper die krachtens deze Overeenkomst aan u is verleend, is beperkt tot de release van PCKeeper die u rechtmatig hebt verkregen op basis van deze Overeenkomst. Kromtech biedt een beperkte service voor gratis updates en klantondersteuning gedurende een periode van één jaar, gerekend vanaf de eerste keer dat u PCKeeper activeert (of twee jaar, afhankelijk van het type licentie).

Aanvullende activeringen

Overeenkomstig de commerciele licentie is het niet toegestaan PCKeeper te activeren en te gebruiken op meer computers dan het aantal computers waarvoor u de genoemde licentie(s) hebt verkregen. Bij wijze van service aan u kan Kromtech naar eigen goeddunken besluiten u toestemming te geven om PCKeeper op aanvullende computers te activeren, binnen redelijke grenzen. Los van een dergelijk besluit is aan u slechts een licentie verleend op het gelijktijdig gebruik van PCKeeper op het aantal computers waarvoor u de genoemde licentie(s) hebt verkregen.

Kromtech kan, naar eigen goeddunken, besluiten verdere activeringen die op grond van de genoemde licentie(s) zijn uitgevoerd op te schorten, en/of de genoemde licentie(s) ongeldig te verklaren, indien Kromtech het aantal activeringen dat op grond van de genoemde licentie(s) is uitgevoerd als buitensporig beschouwd. U en/of de persoon die de activering uitvoert, wordt op de hoogte gebracht van een dergelijk besluit, hetzij a) schriftelijk, b) via e-mail, c) telefonisch en/of d) via de PCKeeper-software.

Software van derden

Tijdens de installatie/het ongedaan maken van de installatie van PCKeeper worden u mogelijk verschillende softwareprogramma's van derden aangeboden (hierna “Aanbiedingen”). Deze Aanbiedingen zijn altijd optioneel en u hebt het recht de installatie ervan te weigeren. U ERKENT EN GAAT ER UITDRUKKELIJK MEE AKKOORD DAT U DEZE AANBIEDINGEN OP EIGEN RISICO INSTALLEERT EN GEBRUIKT. DEZE AANBIEDINGEN WORDEN UITSLUITEND GEDAAN “AS IS” EN VALLEN NIET ONDER DE CONTROLE OF VERANTWOORDELIJKHEID VAN KROMTECH. Kromtech kan niet, rechtstreeks of indirect, verantwoordelijk worden gesteld of aansprakelijk worden gehouden voor enige schade of enig verlies veroorzaakt of mogelijk veroorzaakt door of in verband met het gebruik van of het vertrouwen op enige van dergelijke Aanbiedingen. Al dergelijke Aanbiedingen gaan vergezeld van juridische documenten, inclusief gebruiksvoorwaarden en privacybeleid, die gelden ten aanzien van het gebruik van dergelijke Aanbiedingen. Het is altijd raadzaam deze documenten zorgvuldig door te nemen voordat u genoemde Aanbiedingen installeert en gebruikt.

Kromtech may use third-party software components, and some of the third-party materials that are included in the use of Remote Assistance service may be subject to other terms and conditions. PCKeeper uses LogMeIn® or TeamViewer remote control software for logging in to the Customer’s device. By accepting our Terms and Conditions, you automatically agree to the LogMeIn® and/or TeamViewer Terms and Conditions and Privacy Policy. You do not need to additionally, by separate procedure, confirm the T&C and Privacy Policy of LogMeIn® and/or TeamViewer. Please carefully read the T&C and Privacy Policy of LogMeIn® and T&C and Privacy Policy of TeamViewer; if you disagree with them, you cannot use Remote Assistance.

Uitsluiting van garantie

U ERKENT EN GAAT ER UITDRUKKELIJK MEE AKKOORD DAT U PCKEEPER OP EIGEN RISICO GEBRUIKT. PCKEEPER WORDT GELEVERD "AS IS" EN ZONDER ENIGE VORM VAN GARANTIE EN KROMTECH, DIENS GELIEERDE BEDRIJVEN EN HUN RESPECTIEVE LICENTIEGEVERS (HIERNA GEZAMENLIJK “KROMTECH") WIJZEN UITDRUKKELIJK ALLE EXPLICIETE OF IMPLICIETE GARANTIES AF, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, ENIGE IMPLICIETE GARANTIES TEN AANZIEN VAN VERHANDELBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN SPECIFIEK DOEL OF ENIGE GARANTIES VAN EIGENDOM EN/OF HET NIET VOORKOMEN VAN INBREUKEN. KROMTECH GARANDEERT NIET DAT DE FUNCTIES IN PCKEEPER VOLDOEN AAN UW VEREISTEN OF DAT DE WERKING VAN PCKEEPER ZAL WORDEN GECORRIGEERD. DAARNAAST GEEFT KROMTECH GEEN GARANTIES OF VERKLARINGEN MET BETREKKING TOT HET GEBRUIK OF DE RESULTATEN VAN HET GEBRUIK VAN PCKEEPER OP HET GEBIED VAN CORRECTHEID, NAUWKEURIGHEID OF BETROUWBAARHEID OF OP ENIG ANDER GEBIED. MONDELINGE OF SCHRIFTELIJKE INLICHTINGEN OF ADVIEZEN DIE ZIJN GEGEVEN DOOR KROMTECH, EEN BEVOEGDE VERTEGENWOORDIGER VAN KROMTECH OF EEN ANDERE PARTIJ BIEDEN GEEN ENKELE GARANTIE MET BETREKKING TOT PCKEEPER. INDIEN PCKEEPER DEFECT BLIJKT TE ZIJN, KOMEN DE VOLLEDIGE KOSTEN VAN ALLE BENODIGDE ONDERHOUDSWERKZAAMHEDEN, REPARATIES OF CORRECTIES VOOR UW REKENING (EN NIET VOOR REKENING VAN KROMTECH OF EEN BEVOEGDE VERTEGENWOORDIGER VAN KROMTECH). IN SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN IS DE UITSLUITING VAN BEPAALDE GARANTIES NIET TOEGESTAAN. DIT HEEFT TOT GEVOLG DAT SOMMIGE VAN DE UITSLUITINGEN DIE ZIJN BESCHREVEN IN DEZE LICENTIE NIET OP U VAN TOEPASSING ZIJN. KROMTECH GEEFT GEEN GARANTIE DAT COMPUTERHARDWARE OF -SOFTWARE NIET WORDT BESCHADIGD DOOR DE SOFTWARE OF DOOR GEGEVENS DIE U DOWNLOADT TIJDENS HET GEBRUIK VAN DE SOFTWARE. U DRAAGT HET HELE RISICO VOOR HET DOWNLOADEN, INSTALLEREN, KOPIËREN, UITVOEREN EN GEBRUIKEN VAN DE SOFTWARE. KROMTECH RAADT U TEN ZEERSTE AAN ALLE SOFTWARE OP VIRUSSEN TE CONTROLEREN VOORDAT U DEZE INSTALLEERT OF GEBRUIKT.

Beperking van aansprakelijkheid

U ERKENT EN STEMT ERMEE IN DAT, VOORZOVER WETTELIJK IS TOEGESTAAN, NOCH KROMTECH NOCH EEN VAN ZIJN GELIEERDE BEDRIJVEN, ZIJN OF HUN RESPECTIEVE BESTUURSLEDEN, DIRECTEUREN, WERKNEMERS, TUSSENPERSONEN, VERTEGENWOORDIGERS, LEVERANCIERS, LICENTIEGEVERS EN CONTRACTANTEN AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIG VERLIES OF ENIGE SCHADE, DIRECT OF INDIRECT, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT DIRECTE, INDIRECTE, BIJZONDERE, BIJKOMENDE EN GEVOLGSCHADE, NOCH AANVAARDEN WIJ DE VERPLICHTING TOT HET BETALEN VAN COMPENSERENDE SCHADEVERGOEDINGEN OF DOOR HET GERECHT OPGELEGDE BOETES OF SCHADEVERGOEDINGEN, IN VERBAND MET OF VOORTVLOEIENDE UIT HET GEBRUIK VAN PCKEEPER OF OP ANDERE WIJZE IN VERBAND STAANDE MET DEZE LICENTIE. IN ALLE GEVALLEN IS DE HELE AANSPRAKELIJKHEID VAN KROMTECH OP GROND VAN ENIGE BEPALING VAN DEZE LICENTIE BEPERKT TOT HET DAADWERKELIJK BETAALDE BEDRAG DAT TOEWIJSBAAR IS AAN DE HIERAAN TEN GRONDSLAG LIGGENDE SOFTWARE. IN SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN IS DE UITSLUITING VAN OF BEPAALDE BEPERKINGEN OP SCHADEVERGOEDINGEN EN VERHAALSMOGELIJKHEDEN NIET TOEGESTAAN. DIT HEEFT TOT GEVOLG DAT SOMMIGE VAN DE UITSLUITINGEN EN BEPERKINGEN DIE ZIJN BESCHREVEN IN DEZE LICENTIE NIET OP U VAN TOEPASSING ZIJN.

Beperking van ondersteuning

Kromtech streeft ernaar u via e-mail, telefoon en chat ondersteuning te bieden met betrekking tot uw gebruik van PCKeeper. De genoemde ondersteuning is beperkt tot onderwerpen die betrekking hebben op het algemeen gebruik van PCKeeper. Kromtech is niet verplicht u algemene adviezen te geven over onderliggende of gerelateerde technologieën van PCKeeper. Kromtech behoudt zich het recht voor om elke vorm van ondersteuning die betrekking heeft op het gebruik van oudere releases van PCKeeper te beëindigen wanneer er een nieuwe release van PCKeeper, hetzij gratis of tegen betaling, wordt uitgegeven.

Schadeloosstelling

U stemt ermee in Kromtech, zijn gelieerde bedrijven en zijn en/of hun respectieve opvolgers en rechtverkrijgenden, alsmede hun respectieve bestuurders, directeuren, werknemers, tussenpersonen, licentiegevers, vertegenwoordigers, operationele serviceproviders en leveranciers te behoeden voor alle aanspraken, vorderingen en/of acties en Kromtech, zijn gelieerde bedrijven en zijn en/of hun respectieve opvolgers en rechtverkrijgenden, alsmede hun respectieve bestuurders, directeuren, werknemers, tussenpersonen, vertegenwoordigers, leveranciers, licentiegevers en contractanten te vrijwaren tegen en schadeloos te stellen voor alle verliezen, schadevergoedingen, kosten en uitgaven (met inbegrip van redelijke kosten voor rechtshulp) die voortvloeien uit een door u begane schending of overtreding van deze licentie, een door u begane inbreuk, malversatie, een door u begane schending van de rechten van enige andere partij, een door u begane overtreding of niet-naleving van enige wet of regelgeving, of een door u uitgevoerde aanpassing aan of export van PCKeeper. Kromtech behoudt zich het recht voor om, voor eigen rekening, de exclusieve verdediging en controle van enige aanspraken of acties en alle onderhandelingen met betrekking tot de afwikkeling of schikking op zich te nemen, en u stemt ermee in op verzoek van Kromtech hieraan uw volledige medewerking te verlenen.

Technische en gerelateerde informatie

Kromtech en zijn dochterondernemingen kunnen technische en gerelateerde informatie verzamelen en gebruiken, met inbegrip van, maar niet beperkt tot technische informatie die betrekking heeft op uw computer, systeem en toepassingen. Het staat Kromtech en zijn dochterondernemingen vrij om deze informatie in welke vorm dan ook te gebruiken, op voorwaarde dat de informatie niet te herleiden is naar de Klant of de computer van de Klant. Elke verzameling van technische en gerelateerde informatie die door Kromtech en zijn dochterondernemingen is gemaakt, is zodanig beperkt dat Kromtech en zijn dochterondernemingen geen reconstructie kunnen maken van de inhoud van bestanden en mappen die u vanuit PCKeeper gebruikt of van enige andere persoonlijke bestanden en mappen die toegankelijk zijn voor PCKeeper wanneer u het programma gebruikt.

Licentiecode

Kromtech verstrekt u mogelijk een Licentiecode of Licentiesleutel, die u nodig kunt hebben om PCKeeper te activeren conform de voorwaarden van de commerciele Licentie. Kromtech en zijn dochterondernemingen en distributeurs kunnen de genoemde Licentiecode of Licentiesleutel aan u persoonlijk koppelen. Elke uitgegeven Licentiecode of Licentiesleutel is uitsluitend bedoeld voor uw gebruik en mag niet door u worden gedistribueerd, gepubliceerd of op andere wijze aan derden bekend worden gemaakt, tenzij u hiervoor schriftelijk toestemming van Kromtech hebt gekregen.

Softwarelicenties van derden

PCKeeper maakt mogelijk gebruik van softwarecomponenten van derden. Niettegenstaande het voorgaande gelden mogelijk andere voorwaarden voor sommige materialen van derden die zijn opgenomen in de PCKeeper-software. In de huidige versie van PCKeeper wordt Antivirus SAVAPI gebruikt, dat is ontwikkeld door Avira AG. Door installatie van PCKeeper bevestigt u de Licentieovereenkomst voor eindgebruikers (EULA) en het Privacybeleid van Avira te hebben gelezen en begrepen en daarmee in te stemmen. U hoeft uw instemming met de Algemene voorwaarden en het Privacybeleid van Antivirus SAVAPI niet alsnog, via een afzonderlijk procedure, te bevestigen.

Als u niet akkoord gaat met de Algemene voorwaarden van het Product of van Antivirus SAVAPI, dient u het Product niet te installeren.

Periode en beëindiging

Deze Overeenkomst is van kracht totdat deze wordt beëindigd. Zonder afbreuk te doen aan de overige rechten, kan Kromtech deze Overeenkomst onmiddellijk beëindigen als u niet voldoet aan enige van de voorwaarden en bepalingen die in deze Overeenkomst staan vermeld. Kromtech heeft het recht deze Overeenkomst in individuele gevallen op enig moment en geheel naar eigen inzicht te ontbinden in geval van uitzonderlijke omstandigheden zoals gedefinieerd door Kromtech. Een voorbeeld van genoemde uitzonderlijke omstandigheden is wanneer het Product door de klant wordt gebruikt ingevolge promotionele activiteiten door derden waarvoor Kromtech geen toestemming heeft gegeven.

In dergelijke gevallen ontvangt u een e-mailmelding met een toelichting waarin de reden voor beëindiging van de Overeenkomst wordt vermeld. Na beëindiging van de Overeenkomst dient u elk gebruik van het Product te staken en alle exemplaren van het Product die in uw bezit zijn te vernietigen. Indien Kromtech geen actie onderneemt om deze Overeenkomst te beëindigen nadat u een van de voorwaarden die in deze Overeenkomst staan vermeld, hebt overtreden, betekent dit niet dat er afstand wordt gedaan van de rechten die krachtens deze en andere bepalingen aan het Product zijn voorbehouden.

Ononderbroken service

Ononderbroken service is een automatische verlenging van uw abonnement op basis van uw initiële instemming met de voorwaarden die worden vermeld op de PCKeeper-betaalpagina. Alle vragen over de ononderbroken service kunnen worden beantwoord door onze klantondersteuning.

Kortingen

U kunt een kortingsbon ontvangen waarmee u een licentie kunt kopen tegen een lagere prijs dan de prijs die oorspronkelijk is genoemd. De bon is geldig voor een eenmalige licentieaankoop en kan niet worden gebruikt voor verlenging van uw abonnement.

Teruggavebeleid

Kromtech stelt feedback van klanten op prijs en stelt alles in het werk om eventuele problemen te verhelpen. Als u desondanks niet tevreden bent over onze producten en diensten, kunt u een restitutieaanvraag indienen. Raadpleeg voor meer informatie ons teruggavebeleid. Bij aankoop van software onder licentie worden klanten geacht de Licentieovereenkomst voor eindgebruikers (EULA), alle informatie over en beschrijvingen van de software op de officiële website te hebben geraadpleegd. Er wordt om die reden verondersteld dat klanten op de hoogte zijn van alle functies en de volledige functionaliteit van het product.
Restitutie wordt uitsluitend toegekend in het geval van rechtstreeks aan ons product gerelateerde problemen. Als rechtstreeks bewijs bestaat van problemen met onze software, bijvoorbeeld in de vorm van foutmeldingen of schermafdrukken, en als deze problemen niet kunnen worden opgelost door onze afdeling klantondersteuning, komt de klant in aanmerking voor restitutie. Er wordt geen restitutie verleend in het geval van algemene computerproblemen die niet gerelateerd zijn aan onze software.
In het geval onze software oorzaak is geweest voor een technische storing van uw computer en als hiervoor voldoende bewijs bestaat, kunnen wij overwegen de veroorzaakte schade aan u te vergoeden. Na ontvangst van een restitutieverzoek betreffende een technische storing kan het tot 3 (drie) werkdagen duren voordat u antwoord krijgt van de vertegenwoordigers van onze afdeling klantondersteuning. Na ontvangst van alle relevante bewijzen kan het tot 10 (tien) dagen duren voordat het ontvangen materiaal door de vertegenwoordigers van onze afdeling klantondersteuning is verwerkt en u antwoord krijgt.

Voorwaarden voor restitutie variëren afhankelijk van het type abonnement dat u hebt gekocht:

 • A. Abonnement voor 12 (twaalf) of 6 (zes) maanden

  Voor deze abonnementstypen wordt een proportionele restitutie berekend op basis van het volledige aantal maanden dat resteert vanaf het moment dat u een restitutieaanvraag hebt gedaan tot de vervaldatum van het abonnement.

  Als u na de eerste 14 (veertien) volle dagen van een eerste of volgende maand van een abonnementsperiode een restitutieaanvraag indient, kennen we u alleen restitutie toe voor de prijs van het volledige aantal resterende maanden.

 • B. Abonnement voor 1 (één) maand

  Voor dit abonnementstype wordt een proportionele restitutie berekend op basis van het volledige aantal dagen dat resteert vanaf het moment dat u een restitutieaanvraag hebt gedaan tot de vervaldatum van het abonnement.

  Als u binnen de eerste 7 (zeven) volle dagen van een facturatiemaand een restitutieaanvraag indient, kennen we u volledige restitutie toe voor de prijs van het abonnement voor 1 (één) maand.

 • С. Definities
 • C1. Facturatiemaand Met de term “facturatiemaand” bedoelt Kromtech een periode waarover aan een klant een periodiek kostenoverzicht wordt verstrekt en die aanvangt op dezelfde dag van elke kalendermaand.

D. De definitieve berekening van het met een restitutie gemoeide bedrag wordt uitgevoerd door onze afdeling klantondersteuning. Vragen hierover kunnen worden beantwoord door medewerkers van deze afdeling.

Voordat een restitutieaanvraag wordt ingediend, moet de klant onze afdeling klantondersteuning op de hoogte stellen van problemen die zich voordoen met betrekking tot onze software. Restitutie wordt UITSLUITEND toegekend wanneer contact is opgenomen met ons ondersteuningsteam. Het e-mailadres waarop de aanvraag kan worden ingediend, wordt verstrekt door een medewerker van onze klantondersteuning. Onze afdeling klantondersteuning is verplicht alles in het werk te stellen om het probleem te verhelpen. Als de klantondersteuning bevestigt dat het softwareprobleem niet kan worden opgelost, wordt er een restitutie toegekend.

OPMERKING: Een restitutieverzoek kan uitsluitend worden ingediend tijdens de aangeschafte abonnementsperiode, te weten 1 (één) maand, 6 (zes) maanden of 12 (twaalf) maanden. Voor een abonnement van 24 (vierentwintig) maanden kan een restitutieverzoek worden ingediend tijdens de eerste twaalf maanden van de aankoop. Er wordt geen restitutie verleend voor licenties die langer dan 12 maanden geactiveerd of in gebruik zijn. Kromtech is niet aansprakelijk voor door de klant zelf ondernomen acties of hulp van derden.

Nadat een restitutieaanvraag is ingediend bij onze afdeling klantondersteuning, wordt deze beoordeeld en verwerkt, behalve indien restitutie niet kan worden uitgevoerd in verband met de voorwaarden van deze Overeenkomst. De klant wordt in dat geval zo snel mogelijk telefonisch of via e-mail geïnformeerd.

Kromtech biedt klanten alle mogelijke vormen van ondersteuning, zoals handleidingen, e-mailondersteuning, telefonische ondersteuning, live chat, enzovoort. Als de klant instructies niet heeft opgevolgd, een onjuiste installatiemethode heeft toegepast of heeft geweigerd onze klantondersteuningservice te gebruiken, heeft Kromtech het recht de restitutieaanvraag af te wijzen.

Software die is gekocht via internet, wordt niet geleverd met fysieke opslagmedia. Restitutie wordt niet toegekend als de klant niet van dit feit op de hoogte is. Het niet kunnen downloaden van PCKeeper geeft de Klant geen recht op teruggave.

De Klant heeft mogelijk internet- of computerproblemen die niet zijn gerelateerd aan ons product. Klanten die PCKeeper niet kunnen downloaden, moeten contact opnemen met onze afdeling klantondersteuning.
Zodra de teruggave is gedaan, wordt verder gebruik van PCKeeper illegaal. De Klant moet om die reden PCKeeper verwijderen. Daarnaast worden alle registratiegegevens onmiddellijk geblokkeerd en kan de Klant die de teruggave heeft gekregen geen gebruik meer maken van de updates.

Teruggaven worden binnen 1 (één) tot 3 (drie) weken verwerkt, afhankelijk van hoeveel tijd de bank nodig heeft om de betaling te verwerken. Als de Klant een dubbele betaling heeft gedaan als gevolg van omstandigheden waarover hij geen controle heeft, en als dat feit daadwerkelijk is bevestigd, is het Bedrijf verplicht het verzoek om teruggave van de Klant in te willigen. Verwerkingskosten komen niet voor restitutie in aanmerking.

Overmacht

Kromtech heeft geen verplichting onder de Overeenkomst indien de tekortkoming in het nakomen van een dergelijke verplichting het gevolg is van een gebeurtenis waarover Kromtech geen controle heeft, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, ernstige storingen van enig deel van het elektriciteitsnet, ernstige internetstoringen, natuurrampen, oorlogen, rellen, opstanden, epidemieën, stakingen of andere georganiseerde vakbondsacties, activiteiten van terroristen, of andere gebeurtenissen van een omvang of type waarvoor over het algemeen in de industrie geen voorzorgsmaatregelen worden getroffen.

Diversen

Leverings- en betalingsvoorwaarden of andere algemene of bijzondere voorwaarden die door u zijn opgesteld, zijn niet van toepassing. Deze Overeenkomst is de volledige overeenkomst tussen u en Kromtech met betrekking tot PCKeeper en treedt in de plaats van alle eerdere mondelinge of schriftelijke mededelingen en verklaringen met betrekking tot PCKeeper of andere onderwerpen die onder deze Overeenkomst vallen. Indien een van de bepalingen van deze Overeenkomst als nietig, niet-afdwingbaar of illegaal wordt aangemerkt, blijven de andere bepalingen volledig van kracht. De betreffende bepaling wordt geïnterpreteerd als beperkt voor zover noodzakelijk is om consistent te zijn met en volledig afdwingbaar te zijn krachtens de toepasselijke wet.

Wijzigingen

OP HET MOMENT VAN AANKOOP BEVAT PCKEEPER MOGELIJK NIET ALLE (OF ANDERE DAN DE) FUNCTIES EN ONDERDELEN WAARMEE WORDT GEADVERTEERD. NA AANKOOP EN INSTALLATIE DOOR DE GEBRUIKER KUNNEN FUNCTIES EN ONDERDELEN ZONDER VOORAFGAANDE KENNISGEVING VERDER WORDEN GEWIJZIGD. ALLE GEBRUIKERS MOETEN ALLE WIJZIGINGEN ACCEPTEREN DIE IN PCKEEPER WORDEN DOORGEVOERD. DIT KAN ERTOE LEIDEN DAT EEN FUNCTIE OF ONDERDEEL NIET MEER KAN WORDEN GEBRUIKT, INDIEN KROMTECH, NAAR EIGEN GOEDDUNKEN, BESLUIT OM DE FUNCTIE OF HET ONDERDEEL TE BEËINDIGEN. IN GEVAL VAN MATERIËLE WIJZIGINGEN AAN PCKEEPER ZAL KROMTECH DE GEBRUIKER DAARVAN OP DE HOOGTE STELLEN VIA E-MAIL, DE SOFTWARE EN/OF DE WEBSITE.

Scheidbaarheid

Indien een deel van deze licentie als ongeldig of als niet-afdwingbaar wordt aangemerkt, blijven de resterende bepalingen van deze licentie onaangetast en volledig van kracht.

TOEPASSELIJK RECHT EN RECHTSGEBIED, AFSTAND VAN JURYRECHTSPRAAK

Op deze Overeenkomst zijn de wetten van Groot-Brittannië (Engels recht) van toepassing, zonder inachtneming van bepalingen aangaande conflicterende wetten. Enig onopgelost geschil of enige claim die voortvloeit uit of betrekking heeft op deze Overeenkomst, of de schending ervan, zal worden beoordeeld en middels arbitrage worden beslecht door het International Centre for Dispute Resolution® (ICDR; het internationaal centrum voor geschillenbeslechting) in overeenstemming met zijn International Dispute Resolution Procedures (internationale geschillenbeslechtingsprocedures) zoals gewijzigd bij het ICDR® Online Protocol for Manufacturer/Supplier Disputes (online protocol voor geschillen tussen fabrikant en leverancier) dat op dat moment van toepassing is (ga naar www.icdr.org voor de International Dispute Resolution Procedures en het ICDR Online Protocol for Manufacturer/Supplier Disputes). DE PARTIJEN IN DEZE OVEREENKOMST ZIEN AF VAN JURYRECHTSPRAAK MET BETREKKING TOT ZAKEN DIE VOORTVLOEIEN UIT OF BETREKKING HEBBEN OP DEZE LICENTIE. DE PARTIJEN IN DEZE OVEREENKOMST KOMEN OVEREEN DAT HET NIET OF MET VERTRAGING UITOEFENEN DOOR EEN VAN DE PARTIJEN VAN ENIG(E) RECHT, MACHT OF PRIVILEGE OP GROND VAN DEZE OVEREENKOMST NIET ALS EEN VERKLARING VAN AFSTAND WORDT OPGEVAT; EN DAT EEN EENMALIGE OF GEDEELTELIJKE UITOEFENING VAN ENIG(E) RECHT, MACHT OF PRIVILEGE GEEN BELEMMERING VORMT VOOR ENIGE ANDERE OF VERDERE UITOEFENING DAARVAN OF VOOR DE UITOEFENING VAN ENIG(E) ANDER(E) RECHT, MACHT OF PRIVILEGE OP GROND VAN DEZE OVEREENKOMST.

WIJZIGINGEN

KROMTECH BEHOUDT ZICH HET RECHT VOOR OM NAAR EIGEN GOEDDUNKEN WIJZIGINGEN AAN TE BRENGEN IN DE SPECIFIEKE VOORWAARDEN VAN DE LICENTIE VOOR PCKeeper DOOR HET BELEID OP http://pckeeper.com/eula BIJ TE WERKEN OF DOOR MIDDEL VAN EEN ANDERE WETTELIJK ERKENDE VORM VAN KENNISGEVING. IN GEVAL VAN MATERIËLE WIJZIGINGEN IN DEZE OVEREENKOMST ZAL KROMTECH DE GEBRUIKER DAARVAN OP DE HOOGTE STELLEN VIA E-MAIL, DE SOFTWARE EN/OF DE WEBSITE. Als u niet met de gewijzigde voorwaarden instemt, dient u te stoppen met het gebruik van PCKeeper en van alle andere gerelateerde materialen die ten tijde van de aankoop in het pakket zijn meegeleverd. Wanneer u PCKeeper blijft gebruiken nadat de kennisgeving is gedaan, stemt u ermee in aan de gewijzigde voorwaarden gebonden te zijn.

Begunstigde derden

Voor alle doelstellingen van deze licentie geldt dat elke derde PCKeeper-licentiegever van Kromtech uitdrukkelijk als beoogde begunstigde derde van deze licentie wordt aangemerkt en dat deze het recht heeft om de naleving van de voorwaarden van deze licentie af te dwingen.

Vragen of opmerkingen

Met vragen of opmerkingen over deze licentie of de beperkte garantie, neemt u schriftelijk contact op met Kromtech op het adres MDE's Building, 1st Floor, Road Town, Tortola, Britse Maagdeneilanden.