Thank you for choosing PCKeeper and being our customer. Our team did their best to bring you the finest support and service.

Due to various internal reasons, we regret to announce, that we won't be able to continue distributing our product. For the same reasons, we will no longer develop future versions of our service. At the same time, all existing customers will have a functional and active subscription to our products. And will retain full products functionality and chat support.

If you have any questions you can reach us through the form at https://pckeeper.com/support.

Kind regards, PCKeeper team.

SLUTBRUGERLICENSAFTALE

[Senest opdateret: 10/03/2017]

Denne slutbrugerlicensaftale (herefter kaldet “aftale”) er en juridisk aftale mellem dig (enten som enkeltperson eller juridisk enhed) og Kromtech, med hovedkontor på MDE’s Building, 1st Floor, Road Town, Tortola, British Virgin Islands P.O Box 3169 (herefter kaldet “Kromtech”) vedrørende brugen af PCKeeper Live og PCKeeper Antivirus, under ét kaldet “PCKeeper-software” eller “PCKeeper-pakke” (herefter “produktet”).

Produktet (det computerprogram i maskinlæsbar objektkodeform, der udstedes af virksomheden i henhold til denne aftale) sammen med dokumentationen (alle manualer, brugerdokumentation og andet tilhørende materiale vedrørende produktet) og/eller andet materiale, der distribueres med produktet (diskafbildning, cd eller andet medie med dette materiale), licenseres, men sælges ikke, til dig af virksomheden, og virksomheden forbeholder sig alle rettigheder, der ikke udtrykkeligt er givet til dig i denne licensaftale. Virksomheden gør under ingen omstændigheder produktets kildekode tilgængelig for dig. Produktet og dokumentationen kaldes under ét for “produktet”.

Når du downloader, installerer, kopierer eller på anden måde bruger dele af eller hele PCKeeper-softwaren, accepterer du at være bundet af betingelserne i denne licensaftale. Hvis du ikke kan acceptere denne licensaftale, må du ikke benytte PCKeeper-softwaren. Hvis du har købt PCKeeper og ikke kan acceptere denne licensaftale, kan du få refunderet købsprisen, forudsat at du a) ikke har brugt PCKeeper-softwaren, og b) hvis du har købt din kopi andre steder end fra webstedet http://pckeeper.com straks returnerer din købte kopi af PCKeeper samt kvittering til det sted, hvor du købte den. Overtrædelse af en vilkårlig del af denne aftale vil medføre opsigelse af din konto.

DEFINITIONER

  Med udtrykket “PCKeeper-pakke” mener Kromtech en pakke med produkter, som indeholder PCKeeper Antivirus og PCKeeper Live. Hver enkelt del i “PCKeeper-pakken” sælges separat. PCKeeper Antivirus og PCKeeper Live er to supplerende softwareprogrammer, der udfører forskellige opgaver inden for PC-sikkerhed og -rensning.

  - Problem. Med ordet “problem” henviser Kromtech til mulige sikkerheds- og optimeringshuller, forældede applikationer, mangel på ledig harddiskplads som følge af uønskede filer eller midlertidige filer samt andre forhold, der ifølge Kromtech bør undersøges og udbedres.

  - Element. Kromtechs definition af “element” dækker over rensnings-, optimerings- og sikkerhedsaspekter, der kan påvirke kundens overordnede systemstatus, og som ifølge Kromtech bør undersøges og udbedres.

1. Tildeling af licens

Kromtech kan efter eget skøn give dig en gratis prøveperiode eller en kommerciel licens. Med mindre andet er angivet, gælder betingelserne angivet under (A) for gratis prøveversioner for din brug af PCKeeper, hvis du ikke har købt eller på anden måde behørigt anskaffet en kommerciel licens til PCKeeper. De kommercielle licensbetingelser, der er angivet under (B), gælder for din brug af PCKeeper, hvis du behørigt har opnået en kommerciel licens til PCKeeper.

A. VILKÅR FOR GRATIS PRØVEVERSION

Kromtech kan give dig en ikke-eksklusiv, ikke-overdragelig licens til udelukkende at bruge PCKeeper gratis for at afprøve en funktionsmæssigt begrænset udgave af programmet i henhold til de vilkår og betingelser, der er angivet heri. Du accepterer, at du ikke må overdrage, overføre, leje, lease, give i underlicens eller udlåne PCKeeper til nogen anden person eller enhed, undtagen sådan som det udtrykkeligt er angivet heri, og at ethvert forsøg på at gøre dette gør licensen ugyldig. Hvis du vil fortsætte med at bruge PCKeeper, skal du købe en ikke-eksklusiv, ikke-overdragelig licens.

b. Kommercielle licensbetingelser

Kromtech giver dig en ikke-eksklusiv licens til udelukkende at bruge PCKeeper i henhold til de vilkår og betingelser, der er angivet heri. Du accepterer, at du ikke må overdrage, overføre, leje, lease, give i underlicens eller udlåne PCKeeper til nogen anden person eller enhed, undtagen sådan som det udtrykkeligt er angivet heri, og at ethvert forsøg på at gøre dette gør licensen ugyldig.

b1. Online-aktivering

PCKeeper-softwaren skal aktiveres online for at kunne bruges i henhold til de kommercielle licensbetingelser. Kromtech kan efter eget skøn beslutte at justere de præcise tekniske betingelser, hvorunder ikke-aktiverede kopier af PCKeeper ikke længere kan bruges.

Du skal indsende personlige oplysninger i forbindelse med online-aktivering. Du skal bruge en aktiv, fungerende internetforbindelse til at aktivere din kopi af PCKeeper. Din licenserede brug af PCKeeper er bundet til de(n) pc('er), du brugte, da du aktiverede din kopi. Det kan være nødvendigt at reaktivere din kopi af PCKeeper, hvis du har udskiftet logic-kortet eller på anden måde ændret din pc's hardwarekonfiguration. Det kan være nødvendigt at kontakte Kromtech for at fuldføre genaktiveringen.

Denne licens giver dig ret til at aktivere og bruge PCKeeper på enten (a) en pc, der bruges af flere personer, eller (b) flere pc'er, der inden for rimelige grænser bruges af én og samme person. Du kan overføre din licens fra en af dine pc'er til en anden via din kontoside (PCKeeper-konto) og kun bruge PCKeeper på én pc ad gangen. Kromtech kan efter eget skøn definere og justere, hvad rimelige grænser omfatter. Denne licens tillader ikke flere brugere at bruge PCKeeper på flere pc'er.

b2. Overdragelse

Retten til at overdrage den aktiverede kopi af PCKeeper-softwaren til en anden pc er personlig. Det kan være nødvendigt at kontakte Kromtech for at overføre din aktiverede kopi af PCKeeper-softwaren til en anden pc. Du kan kun overdrage dine licensrettigheder til PCKeeper én gang og permanent til en anden person eller juridisk enhed på den betingelse, at du overdrager PCKeeper i sin helhed, at du ikke selv beholder en kopi af PCKeeper eller nogen del deraf, samt at modtageren læser, tiltræder og accepterer vilkårene og betingelserne i denne licensaftale. Hvis du aktiverede din licens før overdragelsen, kan det være nødvendigt at kontakte Kromtech for at gennemføre overdragelsen.

b3. Personlige oplysninger

Kromtech kan gøre denne licensaftale ugyldig, hvis Kromtech konstaterer, at de personlige oplysninger, du afgav i forbindelse med online-aktiveringen, er forkerte, unøjagtige eller forældede. Det er udelukkende dit ansvar at holde Kromtech informeret om eventuelle ændringer i dine personlige oplysninger. Det kan du gøre ved at kontakte Kromtech via afsnittet ‘Support’ på webstedet http://pckeeper.com, pr. telefon, ved at sende en e-mail eller bruge den integrerede livechat i PCKeeper. Kromtech kan kræve, at du bekræfter eventuelle ændringer af de personlige oplysninger.

Kromtech kan bruge dine personlige oplysninger til at validere dine personlige licensrettigheder, til at bevise over for forhandleren, hvor du købte din PCKeeper-licens, at du har købt din PCKeeper-licens der, og til at kontakte dig med oplysninger i forbindelse med PCKeeper. Kromtech kan dele disse oplysninger med sine licensgivere. Kromtech sælger ikke eller giver ikke dine personlige oplysninger i licens til tredjemand.

Hvis der aktiveres nogen PCKeeper-tjenester, der kan registrere dine personlige oplysninger, såsom din computers placering, vil det kunne ses på din kontoside (PCKeeper-konto).

2. Generelle betingelser

Disse generelle betingelser gælder den kommercielle licens. Denne aftale er kun tilgængelig for personer, som er fyldt 13 (tretten) år. Du oplyser og garanterer, at du som person er fyldt 13 år, at du er myndig og derfor kan indgå denne aftale, eller at du har dine forældres tilladelse hertil, samt at alle de registreringsoplysninger, du indsender, er korrekte og sande. Virksomheden kan når som helst og efter eget skøn opsige aftalen med enhver person eller enhed og ændre sine kriterier for egnethed. Denne bestemmelse er ugyldig steder, hvor den ikke er tilladt ifølge loven, og rettigheden til at få adgang til denne aftale tilbagekaldes i sådanne jurisdiktioner.

Ophavsret og begrænsninger

Ophavsret samt andre immaterielle og industrielle rettigheder og/eller ejendomsret til PCKeeper og til hele eller delvise kopier, som du opretter, tilhører Kromtech eller dennes licensgivere. Kromtech tillader dig udelukkende at bruge PCKeeper i henhold til denne licensaftales betingelser. Kromtech forbeholder sig alle rettigheder, der ikke specifikt er tildelt af Kromtech. Du accepterer, at du ikke må ændre, tilpasse, oversætte, foretage reverse engineering på, dekompilere eller demontere PCKeeper eller på anden måde forsøge at afsløre PCKeepers indre funktioner eller ændre programmets funktionalitet, undtagen til de anvendelser, der er tilladt i denne licensaftale. Kromtech er villig til at give dig de nødvendige oplysninger, så du kan udføre opgaver vedrørende kompatibel programmering på rimelige betingelser. Du accepterer, at du ikke må fjerne eventuelle etiketter, der angiver, at Kromtech ejer ophavsretten og andre immaterielle samt industrielle rettigheder eller ejendomsrettigheder, der tilhører Kromtech og/eller tredjepart.

Rettigheder til ændringer

Du accepterer, at du ikke på nogen måde må erstatte og/eller ændre biblioteker og ressourcer inkluderet i PCKeeper-softwaren.

Opdateringer

Kromtech kan levere automatiske opdateringer til produktet. De er som standard slået til for at levere de nyeste funktioner og forbedringer af softwaren til dig. Du kan altid ændre indstillingen, når du vil slå automatiske opdateringer til eller fra. Denne mulighed er tilgængelig i menuen “Indstillinger” i produktet. I tilfælde af problemer bedes du kontakte kundesupport.

Hvis PCKeeper-opdateringen indeholder væsentlige ændringer, får du besked om dette via selve softwaren, og du har mulighed for at afvise installation af en sådan opdatering og/eller afinstallere softwaren helt.

Yderligere tjenester

Kromtech kan levere en begrænset tjeneste med gratis antivirusopdateringer i en periode på ét år fra første gang, du aktiverer PCKeeper.

Begrænsning af licensens gyldighed

Enhver licens til at bruge PCKeeper, du får i henhold til denne licensaftale, er begrænset til den version af PCKeeper, du behørigt har erhvervet på grundlag af denne licensaftale. Kromtech leverer en begrænset tjeneste med gratis opdateringer og kundesupport i en periode på ét år fra første gang, du aktiverer PCKeeper (eller to år, afhængigt af licenstypen).

Yderligere aktiveringer

Den kommercielle licens betyder, at PCKeeper ikke kan aktiveres og bruges på flere pc'er end det antal pc'er, hvortil du har erhvervet den eller de pågældende licenser. Kromtech kan inden for rimelige grænser og efter eget skøn give dig tilladelse til at aktivere PCKeeper på flere pc'er. Uanset en sådan beslutning har du kun licens til at bruge PCKeeper samtidig på det antal pc'er, hvortil du har erhvervet den eller de pågældende licenser.

Kromtech kan efter eget skøn beslutte at ophæve yderligere aktiveringer, der udføres i henhold til den eller de pågældende licenser, og/eller gøre den eller de pågældende licenser ugyldige, hvis Kromtech vurderer, at der er aktiveret et for højt antal i henhold til den eller de pågældende licenser. Du og/eller den person, som udfører aktiveringen, vil blive informeret om en sådan beslutning enten a) pr. brev, b) pr. e-mail, c) pr. telefon og/eller d) via PCKeeper-softwaren.

Tredjeparts software

Forskellig tredjeparts software (herefter kaldet “tilbud”) kan blive tilbudt under installations-/afinstallationsprocessen for PCKeeper. Disse tilbud er altid valgfrie, og du kan afvise at installere dem. DU ANERKENDER OG ACCEPTERER UDTRYKKELIGT, AT DU INSTALLERER OG BRUGER DISSE TILBUD PÅ DIN EGEN RISIKO. DISSE TILBUD LEVERES, SOM DE NU ER OG FOREFINDES, OG ER IKKE UNDERLAGT KROMTECHS KONTROL ELLER ANSVAR. Kromtech er ikke ansvarlig og hæfter hverken direkte eller indirekte for skader eller tab, der skyldes eller påstås at skyldes eller er relateret til brugen eller afhængigheden af sådanne tilbud. Alle disse tilbud er omfattet af juridiske dokumenter, herunder betingelser for brug og en politik for beskyttelse af personlige oplysninger, som regulerer brugen af tilbuddene. Det tilrådes altid at læse disse dokumenter omhyggeligt før installation og brug af tilbuddene.

Kromtech may use third-party software components, and some of the third-party materials that are included in the use of Remote Assistance service may be subject to other terms and conditions. PCKeeper uses LogMeIn® or TeamViewer remote control software for logging in to the Customer’s device. By accepting our Terms and Conditions, you automatically agree to the LogMeIn® and/or TeamViewer Terms and Conditions and Privacy Policy. You do not need to additionally, by separate procedure, confirm the T&C and Privacy Policy of LogMeIn® and/or TeamViewer. Please carefully read the T&C and Privacy Policy of LogMeIn® and T&C and Privacy Policy of TeamViewer; if you disagree with them, you cannot use Remote Assistance.

Garantifraskrivelse

DU ERKLÆRER DIG UDTRYKKELIGT INDFORSTÅET MED, AT BRUGEN AF PCKEEPER ER HELT PÅ EGEN RISIKO. PCKEEPER LEVERES “SOM DEN NU ER OG FOREFINDES” UDEN GARANTIER AF NOGEN ART, OG KROMTECH, DENNES ASSOCIEREDE SELSKABER OG DERES RESPEKTIVE LICENSGIVERE (HEREFTER UNDER ÉT KALDET “KROMTECH”) FRASKRIVER SIG HERVED ALLE GARANTIER, UDTRYKKELIGE SÅVEL SOM UNDERFORSTÅEDE, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, GARANTIER FOR SALGBARHED ELLER EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL ELLER EVENTUELLE GARANTIER FOR ADKOMST OG/ELLER IKKE-KRÆNKELSE. KROMTECH GARANTERER IKKE, AT FUNKTIONER I PCKEEPER OPFYLDER DINE KRAV, ELLER AT DRIFTEN AF PCKEEPER VIL BLIVE RETTET. ENDVIDERE GARANTERER KROMTECH IKKE ELLER FREMSÆTTER IKKE ANBRINGENDER OM BRUGEN ELLER RESULTATERNE AF BRUGEN AF PCKEEPER VEDRØRENDE DENS KORREKTHED, NØJAGTIGHED ELLER DRIFTSSIKKERHED ELLER I NOGEN ANDRE HENSEENDER. INGEN MUNDTLIGE ELLER SKRIFTLIGE OPLYSNINGER ELLER RÅD, DER GIVES AF KROMTECH, KROMTECH BEMYNDIGEDE REPRÆSENTANT ELLER NOGEN ANDEN PART, SKABER NOGEN GARANTI I FORHOLD TIL PCKEEPER. HVIS PCKEEPER VISER SIG AT VÆRE DEFEKT, AFHOLDER DU (OG IKKE KROMTECH ELLER EN BEMYNDIGET REPRÆSENTANT FOR KROMTECH) DIG ALLE OMKOSTNINGER VED AL NØDVENDIG SERVICE, REPARATION ELLER AFHJÆLPNING. NOGLE JURISDIKTIONER TILLADER IKKE UDELUKKELSEN AF VISSE GARANTIER. DET KAN DERFOR SKE, AT NOGLE AF DE OVENSTÅENDE UNDTAGELSER, DER ER BESKREVET I DENNE LICENS, IKKE GÆLDER FOR DIG. KROMTECH GIVER INGEN GARANTI FOR, AT COMPUTERHARDWARE ELLER -SOFTWARE IKKE BESKADIGES AF SOFTWAREN ELLER DATA, DU DOWNLOADER VED HJÆLP AF SOFTWAREN. DU PÅTAGER DIG HELE RISIKOEN VED AT DOWNLOADE, INSTALLERE, KOPIERE, BETJENE OG BRUGE SOFTWAREN. KROMTECH ANBEFALER KRAFTIGT, AT DU KØRER EN VIRUSKONTROL AF AL SOFTWARE, FØR DU INSTALLERER ELLER BRUGER DEN.

Ansvarsbegrænsning

DU ERKLÆRER DIG INDFORSTÅET MED, AT HVERKEN KROMTECH ELLER DENNES ASSOCIEREDE SELSKABER, DENNES ELLER DISSES RESPEKTIVE LEDENDE FUNKTIONÆRER, BESTYRELSESMEDLEMMER, DIREKTØRER, MEDARBEJDERE, AGENTER, REPRÆSENTANTER, LEVERANDØRER, LICENSGIVERE OG KONTRAHENTER, I DET OMFANG LOVEN TILLADER DET, HÆFTER FOR NOGET TAB ELLER NOGEN SKADE AF ENHVER ART, DIREKTE SÅVEL SOM INDIREKTE, HERUNDER OGSÅ, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, SKADESERSTATNING, FØLGESKADER, HÆNDELIGE SKADER, DIREKTE SKADER, INDIREKTE SKADER, SÆRLIGE SKADER ELLER PØNALT BETINGET SKADESERSTATNING I FORBINDELSE MED ELLER SOM FØLGE AF BRUGEN AF PCKEEPER ELLER PÅ ANDEN MÅDE I FORBINDELSE MED DENNE LICENS. KROMTECHS FULDE ANSVAR I MEDFØR AF ENHVER BESTEMMELSE I DENNE LICENS ER UNDER ALLE OMSTÆNDIGHEDER BEGRÆNSET TIL DET BELØB, DER RENT FAKTISK ER BETALT OG KAN TILSKRIVES DEN TILKNYTTEDE SOFTWARE. NOGLE JURISDIKTIONER TILLADER IKKE UDELUKKELSEN AF ELLER VISSE BEGRÆNSNINGER AF SKADESERSTATNING OG RETSMIDLER. DET KAN DERFOR SKE, AT NOGLE AF DE OVENSTÅENDE UNDTAGELSER OG BEGRÆNSNINGER, DER ER BESKREVET I DENNE LICENS, IKKE GÆLDER FOR DIG.

Supportbegrænsning

Kromtech bestræber sig på at yde support pr. e-mail, telefon og chat vedrørende din brug af PCKeeper. Denne support er begrænset til emner, der vedrører den grundlæggende brug af PCKeeper. Kromtech skal ikke nødvendigvis give dig generelle råd om teknologi, der ligger til grund for eller er knyttet til PCKeeper. Kromtech forbeholder sig retten til at ophøre med at yde support af nogen art vedrørende brugen af ældre versioner af PCKeeper, når der udkommer en ny version af PCKeeper, det være sig gratis eller mod betaling.

Skadesløsholdelse

Du indvilliger i at forsvare Kromtech, dennes associerede selskaber og dennes og/eller deres respektive efterfølgere og overdragere samt deres respektive ledende funktionærer, bestyrelsesmedlemmer, direktører, medarbejdere, agenter, licensgivere, repræsentanter, udbydere af driftstjenester og leverandører mod alle påstande, krav og/eller søgsmål samt at holde Kromtech, dennes associerede selskaber og dennes og/eller deres respektive efterfølgere og overdragere samt deres respektive ledende funktionærer, bestyrelsesmedlemmer, direktører, medarbejdere, agenter, repræsentanter, leverandører, licensgivere og kontrahenter skadesløse for alle tab, skadeserstatninger, omkostninger og udgifter (herunder rimelige advokatsalærer), der opstår som følge af din overtrædelse eller krænkelse af denne licens, krænkelse, uretmæssige tilegnelse eller overtrædelse af nogen anden parts rettigheder, din overtrædelse eller manglende overholdelse af nogen lov eller forskrift eller din ændring eller eksport af PCKeeper. Kromtech forbeholder sig retten til for egen regning at påtage sig eneforsvaret og kontrollen over ethvert krav eller søgsmål og alle forhandlinger om forlig eller kompromis, og du indvilliger i fuldt ud at samarbejde med Kromtech på dennes anmodning.

Tekniske og relaterede oplysninger

Kromtech og dennes datterselskaber kan indsamle og bruge tekniske og relaterede oplysninger, herunder, men ikke begrænset til, tekniske oplysninger om din computer, dit system og dine applikationer. Kromtech og dennes datterselskaber kan frit bruge disse oplysninger i enhver form, som ikke personligt identificerer kunden eller kundens computer. Enhver indsamling af tekniske eller relaterede oplysninger hos Kromtech og dennes datterselskaber er begrænset på en sådan måde, at Kromtech og dennes datterselskaber ikke kan rekonstruere indholdet i filer og mapper, du bruger via PCKeeper, eller eventuelle andre personlige filer og mapper, der er tilgængelige for PCKeeper, når du bruger det.

Licenskode

Kromtech kan udstede en licenskode eller -nøgle til kunden, som du kan få brug for til at aktivere PCKeeper i henhold til betingelserne i den kommercielle licens. Kromtech og dennes datterselskaber og forhandlere kan knytte denne licenskode eller -nøgle personligt til dig. Enhver udstedt licenskode eller -nøgle må kun bruges af dig og må ikke videregives, offentliggøres eller på anden måde formidles til tredjepart, med mindre Kromtech skriftligt giver dig tilladelse dertil.

Softwarelicenser tilhørende tredjepart

tuelle version af PCKeeper bruger vi SAVAPI Antivirus, der er udviklet af Avira AG. Ved at installere PCKeeper bekræfter du, at du har læst, forstået og accepterer Aviras slutbrugerlicensaftale og politik til beskyttelse af personlige oplysninger. Du behøver ikke at følge en særskilt procedure for at acceptere SAVAPI Antivirus’ Vilkår og betingelser og Politik til beskyttelse af personlige oplysninger.

Installer ikke produktet, hvis du ikke kan acceptere vilkår og betingelser for produktet eller SAVAPI Antivirus.

Varighed og ophør

Denne aftale er gældende, indtil den bringes til ophør. Kromtech har uden præjudice for andre rettigheder ret til straks at opsige denne aftale, hvis du undlader at overholde nogle af vilkårene og betingelserne i denne aftale. Kromtech har ret til at bringe denne aftale til ophør til enhver tid i tilfælde af usædvanlige omstændigheder som defineret af Kromtech helt efter eget skøn og gældende for hvert enkelt tilfælde. Et eksempel på usædvanlige omstændigheder kan være kundens brug af produktet som følge af tredjeparts reklameaktivitet, som ikke er aftalt med Kromtech osv.

I et sådant tilfælde modtager du en e-mailmeddelelse med en forklaring på årsagen til ophøret af aftalen. Efter ophør af aftalen skal du stoppe al brug af produktet og ødelægge alle kopier af produktet, som du er i besiddelse af. Såfremt Kromtech undlader at opsige denne aftale, efter at du undlader at overholde vilkårene og betingelserne i denne aftale, indebærer det ikke frafaldelse af nogen af de rettigheder, der gælder for produktet i henhold til denne og andre bestemmelser.

Genfakturering

En genfakturering er en automatisk forlængelse af et abonnement baseret på din indledende accept af vilkårene og betingelserne, der er beskrevet på PCKeeper-betalingssiden. Alle detaljer omkring genfaktureringen kan oplyses af kundesupportafdelingen.

Rabatter

Det kan ske, at du får tilsendt en rabatkupon, der giver dig ret til at købe en licens til en nedsat pris i forhold til den vejledende pris. Kuponen er gyldig til et engangskøb af en licens og kan ikke bruges til forlængelse af abonnementet.

Refusionspolitik

Kromtech sætter pris på al feedback fra kunderne og gør alt for at løse alle eventuelle problemer. Hvis du stadig ikke er tilfreds med vores produkter og tjenester og ønsker en refusion, bedes du sætte dig ind i vores refusionspolitik. Vær opmærksom på, at kunden ved at købe licenseret software bekræfter sit kendskab til alle produktets funktioner, eftersom vedkommende allerede burde have gennemgået slutbrugerlicensaftalen samt oplysninger om og beskrivelse af softwaren på det officielle websted.
Refusion er kun mulig i forbindelse med problemer, der er knyttet direkte til vores produkt. Hvis der er egentlige beviser på problemer med vores software (f.eks. fejlmeddelelser eller skærmbilleder), og disse problemer ikke kan løses af vores kundesupport, har kunden ret til at modtage en refusion. Refusion gives ikke i tilfælde af generelle computerproblemer uden tilknytning til vores software.
I tilfælde af at vores software er årsagen til et teknisk brud på din computer, og der foreligger tilstrækkeligt bevismateriale, kan vi overveje at udbetale dig en refusion for de forvoldte skader. Når vi har modtaget en refusionsanmodning i forbindelse med et teknisk brud, vil vores kundesupportmedarbejdere give et indledende svar i løbet af 1 (én) til 3 (tre) hverdage. Når vores kundesupportmedarbejdere har modtaget alle relevante bevismaterialer, går der 1 (én) til 10 (ti) dage med at behandle materialet, inden de vender tilbage med et kvalificeret svar.

Vilkårene og betingelserne for en refusion afhænger af, hvilken type abonnement der er købt:

 • Abonnement på 12 (tolv) eller 6 (seks) måneder

  I forbindelse med disse abonnementstyper beregnes den delvise refusion som en forholdsmæssig andel af den fulde abonnementspris ud fra, hvor mange hele måneder der resterer af abonnementsperioden på anmodningstidspunktet.

  Hvis du har sendt en refusionsanmodning efter de første 14 (fjorten) hele dage af en måned i abonnementsperioden, vil vi give dig en delvis refusion svarende til prisen på abonnementet i det resterende antal hele måneder.

 • B. Abonnement på 1 (én) måned

  I forbindelse med denne abonnementstype beregnes refusionsbeløbet som en forholdsmæssig andel af den fulde abonnementspris ud fra, hvor mange dage der resterer af abonnementsperioden på anmodningstidspunktet.

  Hvis du har sendt en refusionsanmodning inden for de første 7 (syv) hele dage i en faktureringsmåned, vil vi give dig en fuld refusion svarende til prisen på 1 (én) måneds abonnement.

 • С. Definitioner
 • C1. Faktureringsmåned. Med udtrykket “faktureringsmåned” henviser Kromtech til en tidsperiode, hvori kunden opkræves et fast, tilbagevendende gebyr, og som starter på den samme dag i hver kalendermåned.

D. Den endelige beregning af refusionsbeløbet udføres af vores kundesupportafdeling, og du kan få forklaret detaljerne hos vores kundesupportmedarbejdere.

Før kunden anmoder om en refusion, skal vedkommende underrette vores kundesupport om eventuelle problemer, der kan opstå i forbindelse med vores software. Refusion er KUN mulig, hvis vores supportteam kontaktes. E-mailadressen, som anmodningen skal sendes til, vil blive oplyst af en af vores kundesupportmedarbejdere. Vores kundesupport er forpligtet til at gøre deres bedste for at løse problemet. Hvis de bekræfter, at softwareproblemet ikke kan løses, vil der blive givet en refusion.

BEMÆRK: En anmodning om refusion er kun gyldig i den periode, der er dækket af abonnementsaftalen på 1 (en) måned, 6 (seks) måneder eller 12 (tolv) måneder. Ved en abonnementsaftale på 24 (fireogtyve) måneder er en anmodning om en refusion gyldig i de første tolv måneder af købet. Det er ikke muligt at kræve refusioner for licenser, der er blevet aktiveret eller har været i brug i mere end 12 måneder. Kromtech har ikke ansvaret for eventuelle uafhængige handlinger fra kundens side eller hjælp fra tredjepart.

Når en refusionsanmodning er blevet sendt til en kundesupportmedarbejder, vil den blive undersøgt og behandlet, med mindre en refusion ikke kan gives ifølge vilkårene og betingelserne heri. I så fald vil kunden blive underrettet pr. e-mail eller telefonisk snarest muligt.

Kromtech yder kunderne alle mulige former for support, herunder manualer, e-mailsupport, telefonsupport, livechat osv. Hvis kunden ikke har fulgt instruktionerne, har brugt en forkert konfiguration eller har nægtet at bruge vores kundesupporttjeneste, har Kromtech derfor ret til at afvise anmodningen om en refusion.

Hvis softwaren er købt via internettet, omfatter den ikke fysiske lagermedier. Refusion gives ikke i tilfælde af manglende kendskab hertil.

Manglende evne til at downloade PCKeeper berettiger ikke en kunde til en refusion. Kunden kan have internet- eller computerproblemer uden tilknytning til vores produkt. Hvis kunden ikke kan downloade PCKeeper, skal vedkommende kontakte vores kundesupport.
Når refusionen er udstedt, er yderligere brug af PCKeeper ulovlig, og kunden skal derfor afinstallere PCKeeper. Derudover blokeres alle registreringsdata straks, og refusionsmodtageren vil ikke kunne bruge opdateringerne.

Refusioner behandles over en periode på 1 (én) til 3 (tre) uger – det tidsrum, der er nødvendigt for banken til at behandle betalingen. Ved dobbeltbetaling på grund af omstændigheder, der ligger uden for kundens kontrol, og som kan bekræftes, er virksomheden forpligtet til at give refusionen efter kundens anmodning. Ekspeditionsgebyrer kan ikke refunderes.

Force majeure

Kromtech er i medfør af aftalen ikke forpligtet, hvis manglende opfyldelse af forpligtelsen skyldes en begivenhed, der ligger uden for Kromtechs kontrol, herunder, uden begrænsning, betydeligt udfald af en del af elnettet, betydeligt udfald af internettet, naturkatastrofe, krig, optøjer, opstand, epidemi, strejker eller andre faglige aktioner, terrorhandlinger eller andre begivenheder af et omfang eller en art, der normalt ikke træffes foranstaltninger for i branchen.

Diverse

Dine leverings- og betalingsbetingelser eller eventuelle andre generelle eller særlige betingelser finder ikke anvendelse. Denne licensaftale udgør hele aftalen mellem dig og Kromtech vedrørende PCKeeper og træder i stedet for alle tidligere mundtlige eller skriftlige meddelelser og oplysninger vedrørende PCKeeper eller enhver anden genstand, der er omfattet af denne licensaftale. Hvis nogen af bestemmelserne i denne licensaftale måtte anses for at være ugyldige, uigennemførlige eller ulovlige, skal de øvrige bestemmelser fortsat have fuld gyldighed. Den pågældende bestemmelse tolkes som begrænset i det omfang, det er nødvendigt for at være i overensstemmelse med og fuldt gennemførlig i henhold til gældende lov.

Ændringer

PÅ KØBSTIDSPUNKTET KAN DET SKE, AT PCKeeper IKKE OMFATTER ALLE (ELLER KAN OMFATTE ANDRE) FUNKTIONER I FORHOLD TIL DET ANNONCEREDE. FUNKTIONER KAN ÆNDRES YDERLIGERE UDEN VARSEL EFTER BRUGERENS KØB OG INSTALLATION. ALLE BRUGERE SKAL ACCEPTERE ALLE ÆNDRINGER AF PCKEEPER, DER KAN MEDFØRE, AT EN FUNKTION IKKE LÆNGERE KAN BRUGES, HVIS KROMTECH EFTER EGET SKØN VÆLGER AT OPHØRE MED DEN. I TILFÆLDE AF EN VÆSENTLIG ÆNDRING AF PCKEEPER VIL KROMTECH GIVE BRUGEREN BESKED VIA E-MAIL, SOFTWAREN OG/ELLER WEBSTEDET.

Vilkårenes uafhængighed

Hvis nogen del af denne licens kendes ugyldig eller uigennemførlig, påvirker dette ikke de øvrige bestemmelser i denne licens, der fortsat har fuld gyldighed.

GÆLDENDE LOV OG JURISDIKTION, FRAFALDELSE AF NÆVNINGESAG

Denne aftale er underlagt lovgivningen i Storbritannien (engelsk lov), uden hensyntagen til bestemmelser om retstvister). Eventuelle uløste uoverensstemmelser eller erstatningskrav på grund af eller i forbindelse med denne aftale eller manglende overholdelse heraf, skal afgøres og forliges ved voldgift administreret af the International Centre for Dispute Resolution® i henhold til dets International Dispute Resolution Procedures som ændret af ICDR® Online Protocol for Manufacturer/Supplier Disputes, som var gældende på tidspunktet (International Dispute Resolution Procedures og the ICDR Online Protocol for Manufacturer/Supplier Disputes findes på www.icdr.org). LICENSENS PARTER GIVER HERVED AFKALD PÅ EN NÆVNINGESAG VEDRØRENDE FORHOLD, DER OPSTÅR SOM FØLGE AF ELLER I FORBINDELSE MED DENNE LICENS. LICENSENS PARTER ERKLÆRER SIG HERMED ENIGE I, AT INGEN FEJL ELLER FORSINKELSER FRA NOGEN AF PARTERNES SIDE I UDØVELSEN AF EN RETTIGHED, MAGT ELLER TILLADELSE I HENHOLD TIL DENNE AFTALE VIL VIRKE SOM EN FRAFALDELSE AF DENNE AFTALE; EN ENKELT ELLER DELVIS UDØVELSE HERAF VIL HELLER IKKE UDELUKKE NOGEN ANDRE ELLER YDERLIGERE UDØVELSER HERAF ELLER UDØVELSE AF NOGEN RETTIGHED, MAGT ELLER TILLADELSE I HENHOLD TIL AFTALEN.

ÆNDRINGER

KROMTECH FORBEHOLDER SIG RETTEN TIL AT ÆNDRE LICENSENS SÆRLIGE VILKÅR MED HENSYN TIL PCKeeper EFTER EGET SKØN VED AT OPDATERE DENS POLITIK PÅ http://pckeeper.com/eula ELLER I EN MEDDELELSE I ENHVER ANDEN FORM, DER KAN ACCEPTERES JURIDISK. I TILFÆLDE AF EN VÆSENTLIG ÆNDRING AF DENNE AFTALE VIL KROMTECH GIVE BRUGEREN BESKED VIA E-MAIL, SOFTWAREN OG/ELLER WEBSTEDET. Hvis licenstager ikke kan acceptere de ændrede vilkår, skal licenstager ophøre med at bruge PCKeeper og andre tilhørende materialer, der indgik i pakken på købstidspunktet. Hvis licenstager fortsætter med at bruge PCKeeper efter denne meddelelse, anses det som accept af en sådan ændring.

Tredjepartsbegunstiget

For så vidt angår denne licens, anses hver af Kromtechs tredjepartslicensgivere til PCKeeper udtrykkeligt som en tilsigtet tredjepartsbegunstiget for denne licens og har ret til at håndhæve licensens vilkår og betingelser.

Spørgsmål eller kommentarer

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer til denne licensaftale eller den begrænsede garanti, kan du kontakte Kromtech skriftligt på adressen Office center "Aircraft", MDE’s Building, 1st Floor, Road Town, Tortola, British Virgin Islands.